Έρχεται σήμερα στη Ρόδο ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αρραβώνες

Χθες εν στενώ οικογενειακώ κύκλω αντήλλαξαν δακτύλιον αρραβώνα ο διακεκριμμένος συμπολίτης μας κ. Στέργος Φιλιππής μετά της εκλεκτής της καρδιάς του Μαρίτσας Βοσνάκη.

Θερμά συγχαρητήρια.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΣ
Σήμερον το απόγευμα αναμένεται να αφιχθή δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτκλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης.

Κατά την εις Ρόδον παραμονήν του ο κ. Υπουργός θα δεχθή Επιτροπάς και πολίτας, δια να ακούση τα αιτήματά των.

Ο κ. Κωτιάδης θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας αύριον το απόγευμα.

 

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟΝ  ΤΑΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου συνεστήθη 5μελές Συμβούλιον αποτελούμενον α) εκ του Νομάρχου, β) εκ του Προέδρου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, γ) εκ του διευθυντού Γεωργίας Δωδεκανήσου, δ) εκ του Δασάρχου και ε) εκ του διευθυντού του ΟΔΑΠΔΔ, έργον του οποίου θα είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωσις και ο συντονισμός των εργασιών δενδροφυτεύσεως και αναδασώσεως εις ευρείαν κλίμακα.

Το Συμβούλιον συνεστήθη εις εκτέλεσιν σχετικής διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών προς εφαμρογήν του συστήματος κοινοτικής αναπτύξεως.  Προεκρίθη δε ως αντικείμενον πρώτης εφαρμογής του συστήματος τούτου, ο τομεύς δενδροφυτεύσεως και αναδασώσεως, εκ λόγων γενικωτέρας τουριστικής και εκπολιτιστικής σκοπιμότητος.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
Ως πληροφορούμεθα, αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Φωκάς προκειμένου να επιληφθή διαφόρων θεμάτων σχετικώς με την έναρξιν και λειτουργίαν εν Ρόδω της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ
Ως πληροφορούμεθα, περατούνται αι εργασία της Επιτροπής απογραφής των εκτελεσθέντων λιμενικών έργων Κάσου.  Εξ άλλου χθες αφίχθη εκ Κάσου ο ανάδοχος των εκεί εκτελεσθέντων λιμενικών έργων κ. Μένανδρος, όστις είχε μεταβεί δια να παρακολουθήση τας απογραφικάς εργασίας.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ
Υπό του Γραφείου Νομομηχανικού απεστάλη προς την Επιεθώρησιν Δημοσίων Εργων μελέτη δια τας γεωτρήσεις θαλάσσης περί την λεκάνη του Εμπορικού λιμένος Ρόδου, συνταχθείσα υπό του κ. Ι. Μοροπούλου προκειμένου να εγκριθή.

Εν συνεχεία η εγκεκριμένη μελέτη θα αποσταλή προς την Λιμενικήν Επιτροπήν δια την δημοπράτησιν του έργου.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ;
Ως πληροφορούμεθα υπό του αναχωρούντος εις Αθήνας επ’ αδεία τέως Γενικού Γραμματέως της ΕΠΣΔ κ. Σαρζετάκη, θα καταληφθούν προσπάθειαι, παράλληλοι προς εκείνας του κ. Σταματίου (εκπροσώπου της Δωδεκανήσου εις τον ΣΕΓΑΣ), δια την κάθοδον εις Ρόδον του γνωστού Παγκοσμίου Πρωτοπαλαιστού Τζιμ Λόντον.

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο Τζιμ Λόντον θα κατήρχετο εις Ρόδον θα έδιδε αγώνα εις το Εθνικόν Στάδιον υπέρ του Κυπριακού.

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ “ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ”
Το νεοεκλεγέν Δ. Συμβούλιον του Συλλόγου “Ατλαντίς” κατηρτίσθη εις σώμα ως ακολούθως: Πρόεδρος Πλ. Κυπριώτης, αντιπρόεδρος, Ιωάν. Καραμπάτης, γεν. Γραμματεύς Στ. Μοναξιός, ταμίας Στ. Μητσού, σύμβουλος Μιχ. Κόκκινος.