Η Επιτροπή ανεγέρσεως του Ι.Ν. Κρεμαστής «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΟΤΕ κ. ΦΩΚΑΣ
Σήμερον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Φωκάς προκειμένου να παραστή κατά τα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων αύριον.
Κατά την εις Ρόδον παραμονήν του ο κ. Φωκάς θα εξετάση και διάφορα άλλα ζητήματα του Ροδιακού Τουρισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων απαρτίζεται από τους: Γεν. Γραμματέα του ΕΟΤ ως πρόεδρον, ένα καθηγητήν της Ανωτάτης Εμπορ. και Οικ. Επιστημών ανά έναν ανώτερον υπάλληλον των Υπουργείων Οικονομικών Εργασίας και Εμπορίου, ένα διευθυντή του ΕΟΤ, ανά ένα αντιπρόσωπον του Εμποροβιομηχανικού Ξενοδοχειακού, επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Διευθυντήν του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και 2 αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας Τουριστικών Επαγγελμάτων.

 

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΟΤΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ
Πληροφορούμεθα, ότι ελήφθησαν έκτακτα μέτρα υπό των αστυνομικών αρχών προς προστασίαν του εις τον Εμπορικόν λιμένα Αγγλικού κοττέρου “Φρίση” του οποίου επιβαίνουν 4 άνδρες και μία γυναίκα.
Σημειωτέον ότι κατά την θερινήν περίοδον δεν είχαν καταπλεύσει εις Ρόδον αγγλικά σκάφη.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, αφίκοντο εις Ρόδον, μέσω Αθηνών, αι πρώται 4 οικογένειαι Αμερικανών, αι οποίαι προέρχονται από τας χώρας της Μέσης Ανατολής.
Αι εν λόγω οικογένειαι φιλοξενούνται προσωρινώς υπό άλλων Αμερικανών μέχρι της εξευρέσεως οικημάτων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ “Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
ΨΗΦΙΣΜΑ

Εν Κρεμαστή σήμερον την 29ην Οκτωβρίου 1956 ημέραν Κυριακήν και ώραν 12ην μεσημβρινήν, συνελθούσα εις έκτακτον συνεδρίαν η Επιτροπή Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Κρεμαστής και ακούσασα του Προεδρεύοντος αυτής ιατρού Κωστή Μιχαλάκη εξάραντος την ευσεβή χειρονομίαν του εις Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής διαμένοντος ομοχωρίου της Ιακώβου Νικολατζά του Νικολάου της εκ χιλίων (1000) δολλαρίων δωρεάς αυτού  και προτείνοντος όπως εις εκδήλωσιν ελαχίστης τιμής και ευγνωμοσύνης ανακηρυχθή ούτος ΔΩΡΗΤΗΣ.

ΨΗΦΙΖΕΙ
Ανακηρύσσει ομοθύμως τον εκ Κρεμαστής Ρόδου και εν Η.Π.Α. διαμένονταν Ιάκωβον Ν. Νικολατζά

ΔΩΡΗΤΗΝ
Αντίγραφον του παρόντος κοινοποιηθήτω αυτώ και δημοσιευθήτω δια των εν Ρόδω εκδιδομένων εφημερίδων “Ροδιακή” και “Πρόοδος”.

Ο Προεδρεύων
Δρ. ΚΩΣΤ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Ο Αντιπρόεδρος
Π” ΣΠ. Π“ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο Γραμματεύς
ΙΩΑΝ. Π”ΚΩΝ/ΝΟΥ
Τα Μέλη:
Μιχαήλ Κουκιάς, Σπύρος Φλεβάρης, Στυλιανός Φτάκλας, Ιωάννης Γραμματικός, Μιχαήλ Μπάτης, Μιχαήλ Καντιμοίρης, Ελευθέριος Τεχνίτης

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ ΚΟΛΥΜΠΙΑ Κ.ΛΠ.
Εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφασις του Διοικητ. Συμβουλίου του ΙΚΑ, δια της οποίας επεξετάθη η ασφάλισις αυτού εις την περιοχήν του γεωργοκτηνοτροφικού σταθμού Καλαμώνος Ρόδου, του Οίκου Ευγηρίας Κολυμπίων Ρόδου, υπαγομένων εις το υποκατάστημα Ρόδου.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Τριπολίτιδος, όλα τα Ελληνικά σπογγαλιευτικά, τα οποία επρόκειτο ν’ αναχωρήσουν εκ των Αφρικανικών παραλίων περί τα μέσα τρέχοντος μηνός ήρχισαν να αναχωρούν από τώρα, λόγω της πολεμικής καταστάσεως εις Μέσην Ανατολήν.