Τρόφιμα αποστέλλονται σε 550 κατοίκους του Καστελλορίζου

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο κ. ΦΩΚΑΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Τ. ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ

Σήμερον αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον ο Γεν. Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Σκουρλέττης, προκειμένου να παραστούν εις τα τελούντα αύριον εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Εις τα εγκαίνια, ως γνωστόν, θα παραστή ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης.


ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 550 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Δια τηλεγραφήματός του προς την Ι. Μητρόπολιν Ρόδου το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, γνωστοποιεί ότι αποστέλλει εις παραλαβήν του Αρχιερατικού επιτρόπου Καστελλορίζου, διάφορα τρόφιμα, προς διανομήν εις 550 κατοίκους της νήσους.
Κατ’ άτομον θα δοθούν 6 λίμπραι βουτύρου επιτραπεζίου, 6 λίμπραι γάλακτος 9 λίμπραι αραβοσίτου, 6 λίμπραι φασολίων και 3 λίμπ. ορύζης.


ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ και κατόπιν συζητήσεως ενέκρινε τους διενεργηθέντας μειοδοτικούς διαγωνισμούς α) δι’ ανάδειξιν εργολάβου προμηθείας και εγκαταστάσεως παγοποιείων των νήσων Κάσου, Αστυπαλαίας, Πάτμου, Καστελλορίζου και Σύμης, επιλεγμένος του κ. Ι. Παπαϊωάννου αντί 670,000 δρχ. και β) δι’ ανάδειξιν μειοδότου κατασκευής παγολεκανών και ηλεκτροκινητήρων προς χρήσιν των ψυγείων Χάλκης, Τήλου, Νισύρου και Λειψών.


ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕ/ΡΙΖΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΚΕΙ
Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών αναχωρούν εις Καστελλόριζον περί τους 50 εργατοτεχνίται ελαιοχρωματισταί προσληφθέντες υπό του εργολάβου κ. Ζ. Ζαχαρία.
Εγνώσθη ότι ο κ. Ζαχαρίας είχε μεταβή εις Καστελλόριζον, επειδή όμως δεν υπάρχουν εργάται μη απασχολούμενοι εις την εν λόγω νήσον, επέστρεψε δια να προσλάβη εκ Ρόδου.


Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956
Δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΚΑ επεξετάθη η ασφάλισις του ΙΚΑ εις τας περιοχάς του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος Ρόδου, του αγροκτήματος και του Οίκου Ευγηρίας Κολυμπίων Ρόδου και του Ραδιοσταθμού Ρόδου επεκτεινομένης εκ της περιοχής ταύτης της ασφαλιστικής περιοχής του εν Ρόδω υποκαταστήματος του Ιδρύματος.
Η έναρξις της εφαρμογής της ασφαλίσεως εις τας ως άνω περιοχάς δι’ άπαντας τους κλάδους ασφαλίσεως και ως προς πάντα πρόσωπα τα απασχολούμενα εις τα ανωτέρα Ιδρύματα ορίζεται από της 1 Δεκεμβρίου 1956.


ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Μετεφέρθη ενταύθα εκ Ρόδου ψηφιδωτόν ενευρεθέν προς ετών εις την νήσον μας, εις ο αναπαρίσται η άφιξις του θεού Ασκληπιού εις την Κω και η υποδοχή αυτού παρά του Ιπποκράτους και τινος χωρικού.
Το ψηφιδωτόν τούτο, ήτο τοποθετημένον εντός του Καστέλλου τοποθετείται ήδη εις το κέντρον του Μουσείου υπό του Ιταλού Αρχαιολόγου κ. Βιττόριο Τόπι ειδικού εις τα μωσαϊκά.


ΝΕΑ ΕΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Καλλιτέχνης εξ Αθηνών εζωγράφισε την πλατυτέραν εν τω ιερώ Ναώ της Βουσιανής και τους ιεράρχας προσεχώς δε μέλλει να συμπληρωθεί ο γενικός καλλωπισμός. Επίσης ο καλλιτέχνης Β. Νούσρος ανέλαβε την ανέγερσιν του άμβωνος του αυτού ναού τα μάρμαρα του οποίου κομίζονται.
Εντός των ημερών πρόκειται να τελειοποιηθούν  οι δύο ημιτελείς αίθουσαι του Σχολείου, προσεχώς δε αι παλαιά τοιαύται με τσιμεντόπλακα.
Εκπονείται το σχέδιον του κωδωνοστασίου από τον Αρχιτέκτονα κ. Νικολαΐδην, άρα δε τη λήξει του θα αρχίσουν αι εργασίαι της ανεγέρσεως.