Κάτω στη Ρόδο στο Ροδονήσι - Μεσαναγρός γιοκ

ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΟ ΡΟΔΟΝΗΣΙ
Μεσαναγρός γιοκ

Του συνεργάτου μας κ. Α. ΒΡΟΝΤΗ
Όπως για τους θαλασσινούς Τούρκους λέγουν ότι κάποτε ο καπουτάν Πασάς, ο ναύαρχος της αρμάδας ζητώντας στην Μεσόγειο τη Μάλτα έστρεψε μετά πολλάς ερεύνας στην Πόλη λέγοντας το περιώνυμον Μάλτα γιοκ, έτσι και στη Ρόδο υπάρχει το επεισόδιον: Μεσαναγρός γιοκ.

Ιδού δε πως έχει το επεισόδιον αυτό όπως μας το περιέγραψαν παλιοί χωρικοί.
Οταν οι Τούρκοι στα 1522 κατέλαβον την Ρόδον από τους Ιππότες ο πρώτος Τούρκος Διοικητής έστειλε τον αντιπρόσωπον του για να εγκαταστήση αρχές στα διάφορα χωριά και να κάμη σχετικήν έκθεσιν.
Επήρε μαζί του διαφόρους νομάρχες Σπαχήδες και αναλόγους στρατιώτες και εμοίρασε την ύπαιθρον σε μουδουρίες  (υποδιοικήσεις).

Μετά την εκτέλεσιν της αποστολής αυτής ο αντιπρόσωπος επέστρεψε στην χώραν και υπέβαλε την έκθεσίν του αυτήν ανέφερεν όλα τα χωρία εκτός ενός του Μεσαναγρού που δεν μπόρεσε να το ανακαλύψη γιατί είναι πολύ απόκεντρον.
Ο Διοικητής διαβάζοντας την έκθεσιν λέγει στον αντιπρόσωπόν του.

- Πού είναι η Μεσαναγρός;
- Μεσαναγρός γιοκ, απήντησεν ο αντιπρόσωπος.
Και έτσι το χωριό Μεσαναγρός που βρισκόταν σε απόκεντρον μέρος έμεινεν έξω και οι Μεσαναγρενοί έμειναν για πολλές ημέρες μετά την κατάκτησιν ελεύθεροι και εδόξαζαν τον θεόν να τυφλώση για πάντα τους Τούρκους και να μη τους ανακαλύψουν μαθαίνοντας τις πιέσεις και τα δεινοπαθήματα που υφίσταντο από τους γενιτσάρους και τους άλλους στρατιωτικούς της Τουρκικής κατοχής.
ΑΝΑΣΤ. ΒΡΟΝΤΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Προήχθησαν εις τον βαθμόν του γυμνασιάρχου οι πρωτοβάθμιοι καθηγηταί;
Σμαράκος Μιχαήλ, φιλόλογος καθηγητής του Γυμνασίου Λέρου.
Κοτζιάς Δημήτριος, φιλόλογος καθηγητής του Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου.
Σκαρδάσης Ιωάννης, φιλόλογος καθηγητής του Γυμνασίου Καρπάθου.
Πατέλης Θεόφιλος, καθηγητής Μαθηματικών του Γυμνασίου Θηλέων Καλύμνου.
Ασπρουλάκης Ιωάννης καθηγητής Μαθηματικών του Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου.

 


Παπαμιχαήλ Αντώνιος, καθηγητής Μαθηματικών του Γυμνασίου Θηλέων Καλύμνου και
Ζαχαρίου Κων/νος, καθηγητής Μαθηματικών του Γυμνασίου Θηλέων Ρόδου.
Προήχθησαν εκ του 7ου (Γραμματέως α’ τάξεως) εις τον 6ον βαθμόν (Εισηγητού).
Σάββας Καμπούρης, δημοδιδάσκαλος του 2/ξίου δημοτικού σχολείου Βάτι - Ρόδου.
Ευθυμία Δαρτσίνη, δημοδιδασκάλισσα του Α’ β/ξίου δημοτικού σχολείου Καλυθιών - Ρόδου.
Κρινιώ Παπαδοπούλου, δημοδιδασκάλισσα του Α’ β/ξίου δημοτικού σχολείου Αρχαγγέλου - Ρόδου.
Γεώργιος Μίχος, δημοδιδάσκαλος του Β’ β/ξίου δημοτικού σχολείου Αρχαγγέλου Ρόδου.

ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ ΤΩΝ
Παρ’ οργάνων του Β’ Αστυνομικού Τμήματος εμηνύθησαν οι Μαρία χήρα Μιχαήλ Στεφανάκη, ετών 45, Αικατερίνη συζ. Νέστορος Θεολόγου ετών 57 και Χρυσάνθη συζ. Νικολάου Ζουρούδη ετών 45, άπασαι οικοκυραί, κάτοικοι Ρόδου διότι αι υπ’ αυτών διατρεφόμεναι όρνιθες περιεφέροντο ελευθέρως ανά τας οδούς της πόλεως.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπό του παρελθόντος προχθές Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων απεφασίσθη η προαγωγή του γραμμ. τέως και του κλητήρος της κοινότητος Λίνδου ως και ο διορισμός ως βοηθού γραμματέως της κοινότητος Αφάντου του κ. Πέρρου.

ΕΠΕΚΥΡΩΘΗΣΑΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
Επεκυρώθησαν υπό της Νομαρχίας τα δημοτολόγια των κοινοτήτων Αγαθονησίου, Πυλών, Καρπάθου, Αρκάσης Καρπάθου, Πυλίου Κω και Καρδαμένης Κω, τα οποία είχον υποβληθή προ καιρού εις το Τμήμα Εσωτερικών της Νομαρχίας.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
- Ανέλαβεν από της τρεχούσης εβδομάδος τα καθήκοντά του ο νέος Διευθυντής του Παραρτήματος Εθνικού Τυπογραφείου κ. Ι. Παπασαββίδης.

- Κατέπλευσαν εις τον λιμέαν τα α/κ “Ταξιάρχης” εκ Κω με 50 τόννους άλας, “Σωκράτης” εκ Γέρας και “Αγ. Βαρβάρα” εκ Καλύμνου.
- Εξ άλλου απέπλευσαν το “Αιγαίον”  δια Κω με 10 τόννους άχυρο, “Βασίλειος” δια Κάλυμνον και “Αϊγιλδίζ” τουρκικόν δια Μαρμαρά.

- Εντός των ημερών, επί ταις εορταίς των Απόκρεω, θα δοθή χοροεσπερίς του Νισυριακού Συλλόγου “Πορφυρίς”, η οποία θα διοργανωθή υπό του παλαιού διοικητικού συμβουλίου.
- Αύριον θα καταβληθούν υπό του υποκαταστήματος ΙΚΑ επιδόματα ασθενείας, γήρατος κλπ.
- Χθες συνήλθε το Συμβούλιον Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.