Τον Ιούλιο αναμένεται στη Ρόδο ο Αριστοτέλης Ωνάσης

ΚΑΘ’ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, κατά τας αρχάς του προσεχούς μηνός Ιουλίου, αναμένεται να αφιχθή εις Αθήνας ο γνωστός Έλλην μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Ωνάσης. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο κ. Ωνάσης εν συνεχεία θα επισκεφθή διαφόρους πόλεις της χώρας μεταξύ των οποίων και την Ρόδον. Σκοπός των επισκέψεων του κ. Ωνάση, είναι η ανάπαυσις. Εν τούτοις, πιστεύεται ότι η άφιξις του κ. Ωνάση, σχετίζεται με την επιθυμίαν όπως εξετάσει διάφορα ζητήματα και λάβη αποφάσεις επί της αξιοποιήσεως τουριστικών κέντρων κ.λπ.

ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ
Ικανοποιητικότατη είναι η απόδοσις της Σπογγαλιείας εις τα Αιγυπτιακά παράλια κατά την τρέχουσαν σπογγαλιευτικήν περίοδον. Συμφώνως προς πληροφορίας εκ Μάρτα-Ματρούχ. όπου τώρα ευρίσκονται τα Δωδεκανησιακά σπογγαλιευτικά, η εφετεινή απόδοσις είναι ασυνήθης και ασυγκρίτως μεγαλυτέρα από την απόδοσιν πέρυσι εις τα πεδία της Κηρυναϊκής. Σπογγαλιείς εξ άλλου εις επιστολάς των αναφέρουν ότι τα σκάφη των “γιόμισαν σφουγγάρια”.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 25 ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Αύριον Σάββατον, αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον 25 Bρεττανοί δημοσιογράφοι, προσκεκλημένοι του γνωστού Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού κ. Ωνάση, προκειμένου να παρακολουθήσουν την λειτουργίαν των τουριστικών ξενοδοχείων Ρόδου, να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της νήσου και να λάβουν πληροφορίας εν σχέσει με τας εγκαταστάσεις και την κίνησιν της “Ολυμπιακής Αεροπορίας” εις Ρόδον. Οι εν λόγω δημοσιογράφοι, ως και οι αφιχθέντες το παρελθόν Σάββατον 25 Γάλλοι συνάδελφοί των, ευθύς ως επιστρέψουν εις τας χώρας των, θα περιγράψουν δι’ ειδικών άρθρων εις τας εφημερίδας των, την εν γένει ανάπτυξιν του ελληνικού Τουρισμού.

ΤΟ “ΚΑΜΠΙΤΟΛΙΟ”
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύσει εις Ρόδον το ιταλικόν ατμόπλοιον “Καμπιτόλιο” με διαφόρους ξένους περιηγητάς. Το εν λόγω σκάφος, αναχωρούν εν συνεχεία εκ Ρόδου, θα παραλάβη τα οστά Ιταλών στρατιωτών, πεσόντων κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον εις Ρόδον.
Κατά την εκ του Καθολικού Νεκροταφείου μεταφοράν των οστών, θα παραστούν ο εν Ρόδω Ιταλός πρόξενος κ. Σπαϊκελ και αι αρχαί, τμήματα δε Χωροφυλακής και Λιμενοφυλάκων, θα αποδώσουν τιμάς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την κατάταξιν 245 δοκίμων λιμενοφυλάκων, γεννηθέντων κατά τα έτη 1938-1939. Ο χρόνος της θητείας αυτών θα διαρκέσει 20 μήνας. Τα δικαιολογητικά δέον όπως υποβληθούν μέχρι της 30ης τρέχοντος. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 500.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
Εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, διά της οποίας εγκρίνεται η διάθεσις πιστώσεως 500.000 δρχ. εις χρήμα και οικοδομικά υλικά, διά την επισκευήν του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Πάτμου. Ως γνωστόν, η Ιερά Μονή της Πάτμου υπέστη σημαντικάς ζημίας κατά τους επισυμβάντας πέρυσι σεισμούς, κατά το διαρρεύαν δε μέχρι σήμερον διάστημα, εγένοντο ωρισμέναι διευθετήσεις και μελέται διά την αποκατάστασιν των ζημιών.