Αποφυλακίστηκαν Δωδεκανήσιοι πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗΣΑΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ


Κύριε Διευθυντά,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε και από τις στήλες της εφημερίδος σας την απέραντη χαρά και συγκίνησή μας για την αποφυλάκιση των παιδιών μας, που ύστερα από δέκα χρόνια αβάσταχτης αγωνίας τα έχουμε πάλι κοντά μας.

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς όλους εκείνους που βοήθησαν στην αποφυλάκισή τους ιδιαίτερα δε προς τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με την πεποίθηση ότι το ίδιο θα βοηθήσουν για την απόλυση μέχρι και του τελευταίου Δωδεκανησίου πολιτικού κρατουμένου και εξορίστου.
Τέλος ευχόμαστε γρήγορα να νοιώσουν την ίδιαν χαράν όλες οι μητέρες που έχουν στην φυλακή και στην εξορία τα παιδιά τους, βέβαιες πως όλες οι Ελληνίδες που νοιώθουν τον πόνο της μάνας, θα βοηθήσουν σ’ αυτό.

Μ’ άπειρες ευχαριστίες
Φερενίκη Μιχαηλίδου
Αγγελίνα Γιαννικάκη

ΤΟ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΙΑΚΗΣ “ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΣ”
Γενομένων αρχαιρεσιών του Πανισυριακού συλλόγου Ρόδου η “Πορφυρίς”, εξελέγησαν οι κάτωθι:
Κουμέντος Γ. Φραντζής Αρης, Παπαγιαννάκης Μ. Πασχαλίδης Μ., Κόκκινος Μ., Μαρίνος Ν., Ρουσσέτος Ι., Φραντζής Ι. και Σύμπλης Β. Εξ άλλου, σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το νεοεκλεγέν συμβούλιον ίνα καταρτισθή εις σώμα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
Μεθαύριον εις την οικίαν του πλοιάρχου του ναυλοχούντος εις τα Ροδιακά ύδατα πλωτού αμερικανικού ραδιοπομπού “Κούριερ” θα δοθή δεξίωσις επί τη εθνική επετείω των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κατ’ αυτήν θα παραστούν και αι τοπικαί αρχαί.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη, από της σήμερον αρχίζει λειτουργούσα εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ρόδου. Οφθαλμολογική κλινική, προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της Δωδεκανήσου. Την κλινικήν θα διευθύνει ο οφθαλμίατρος κ. Ζερβάνος. Ως γνωστόν, η Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας έπαυσε λειτουργούσα από αερκετών ετών, την ανάγκην, ως τόσον της λειτουργίας της ανεγνώρισεν ο κ. Νομάρχης, όστις και ενήργησε καταλλήλως δια την πλήρωσίν της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η κ. Ελένη Ν. Καράβα έτεκε κατ’ αυτάς χαριέστατον θήλυ. Θερμά συγχαρητήρια εις τους γονείς και τους άλλους οικείους.

ΓΑΜΟΙ
Εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού ετελέσθησαν την Κυριακήν οι γάμοι του καλλίστου νέου κ. Αντωνίου Μανούσου μετά της δίδος Παναγιώτας Κακού, θυγατρός του φίλου συμπολίτου κ. Σάββα Κακού. Θερμά συγχαρητήρια.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Προς τους νεονύμφους Δημήτριος Παπαδιόν και Μαργαρίταν το γένος Ζουμπαδάκη, τελέσαντας τους γάμους των την 29ην Ιουνίυ εις Σύδνεϋ της Αυστραλίας, το Δ. Συμβούλιον και οι αθληταί της ΑΕΠ εύχονται κάθε ευτυχίαν.
Εκ της ΑΕΠ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Προς τους αγαπητούς φίλους Σοφοκλήν και Τασούλαν Χατζηπαπάκη, οι οποίοι απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι, ευχόμεθα να τους ζήση.
Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΔΕΝ “ΣΑΠΙΣΑΝ” ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ; ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΕΡΕΥΝΑ
Ως εγνώσθη, κατόπιν των πληροφοριών ότι τα εις Αίγυπτον Δωδεκανησιακά σπογγαλιευτικά δεν εργάζονται, λόγω σήψεως των σπόγγων, αρμοδίως διεξάγεται έρευνα προς διαπίστωσιν και επιβεβαίωσιν της πληροφορίας. Σημειωτέον, ότι εις επιστολάς σπογγαλιέων ληφθείσας ενταύθα, ουδέν αναφέρεται περί αποτυχίας της σπογγαλιείας, πιστεύεται δε ότι πρόκειται περί μεμονωμένων περιπτώσεων αποτυχίας.