Ροδιακές αναμνήσεις: ο αγνοημένος ήρωας της Ρόδου

ΡΟΔΙΑΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο αγνοημένος ήρωας της Ρόδου


Όταν η Ελληνική Κυβέρνησις σαν άλλη κιβωτός του Νώε επιπλέουσα στα ύδατα των κατακλυσμών εστάθμευσε στην Αίγυπτον, οι Έλληνες των παροικιών εφάνησαν αντάξιοι των αδελφών της Ελλάδος.

Την πρωτοπόρον θέσιν εις την προσπάθεια της στρατιωτικής συμβολής είχεν η Εκτελεστική Επιτροπή των Δωδεκανησίων, η οποία έκαμε το Δωδεκανησιακόν Τάγμα πυρήνα γύρω στον οποίον τα στρατευθέντα παιδιά της Αιγύπτου με τα διαφυγόντα εκ της δούλης πλέον πατρίδος εσχημάτιζαν τον νέον Ελληνικόν απελευθερωτικόν στρατόν.

Από τον απελευθερωτικόν αυτόν στρατόν της φάλαγγος των Ελλήνων της Αιγύπτου συνεκροτήθη η πρώτη Ελληνική Ταξιαρχία η οποία έλαβε μέρος στην ιστορικήν μάχην του Ελ Αλαμέιν που τόσον  εδόξασε τα Ελληνικά όπλα.

Κατά την μάχην αυτήν 4-11-42 εφονεύθη πολεμώντας τους εχθρούς και ο Ρόδιος λοχίας Ευστάθιος Γεωργίου για τον οποίον ιδού τι λέγει το απόσπασμα της ημερησίας διαταγής Συντάγματος.

“Λαβών υπ’ όψιν την επιδειχθείσαν διαγωγήν των αξιωματικών και οπλιτών του Συντάγματος κατά τας επιχειρήσεις της 4-11-42 προτείνω την απονομήν των κάτωθι ηθικών αμοιβών:

Εις τον λοχίαν Γεωργίου Ευστάθιον του Γεωργίου την απονομήν αριστείου ανδρείας και προαγωγήν εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού εκ ανδραγαθία, διότι αρχηγός του 1ου στοιχείου της 5ης Πυροβολαρχίας τυγχάνων, ενώ η Πυροβολαρχία του ακάλυπτος ταχθείσας εβάλλετο δραστικώς υπό του εχθρικού πυροβολικού ούτος μετά παραδειγματικής ψυχραιμίας και υπερόχου αφοσιώσεως εις το καθήκον αψηφών πάντα κίνδυνον εκ των γύρωθεν του εκρυγνυομένων εχθρικών οβίδων όρθιος διηύθυνε το πυρ του στοιχείου του, τραυματισθείς εις τον αριστερόν ώμον και διαταχθείς υπό του Αξιωματικού Βολής να αποσυρθή προς επίδεσιν δεν έπραξε τούτο, αλλά εν τη μέθη του ηρωισμού του, αιματόβρεκτος μετέφερε βλήματα εις το πυροβόλον του και εξηκολούθησε την βολήν ότε επλήγη εις την καρδίαν εκπνεύσας εις το πυροβόλον του και κερδίσας τον θάνατον του αληθούς ήρωος πυροβολητού αρχηγού στοιχείου”.
Ο Διοικητής του Συντάγματος
Δασκαρόλης Αθανάσιος

Και όμως οι άρχοντες του Δήμου Ρόδου, από άγνοιαν ίσως δεν εφιλοτιμήθησαν να τιμήσουν τον αληθινόν αυτόν ήρωα, και πατριώτην, όπως έπραξαν για τόσους άλλους κατωτέρους και ασημοτέρους αγωνιστάς.

ΑΝΑΣΤ. ΒΡΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ “ΠΟΡΦΥΡΙΣ”
Το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον της Αδελφότητος  Νισυρίων “Πορφυρίς” συνεκροτήθη εις σώμα ως εξής: Πρόεδρος Γεώργιος Κουμέντος, αντιπρόεδρος Μιχαήλ Πασχαλίδης, γενικός γραμματεύς Μιχαήλ Κόκκινος, ταμίας Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, σύμβουλοι Άρης Φραντζής, Ιωάννης Φραντζής, Ζαφείριος Σύμπλης, Νικόλαος Μαρίνος και Ιωάννης Ρουσσέτος.


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΚ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΚΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
Ως ανεκοινώθη κατά το διαρρεύσαν τριήμερον επέστρεψαν εκ Βελτίου 7 Ρόδιοι εργάται, οι οποίοι είχον μεταβή διά να εργασθούν εις τα εκεί ανθρακωρυχεία. Οι εν λόγω εργάται περιγράφουν με τα μελανώτερα χρώματα την ζωήν εις τα ανθρακωρυχεία του Βελγίου αναφέρουν δε ότι οι όροι εργασίας είναι δυσμενείς και ότι η προσωπικότης ενός εκάστου εργάτου είναι παράγων άνευ αξίας διά τους εργοδηγούς. Επίσης τονίζουν ότι οι εργάται παραμένουν ανασφάλιστοι επί εν εξάμηνον και ότι εναπόκειται εις την καλήν θέλισιν του εργοδότου η παροχή αποζημιώσεως εις εργάτην εις περίπτωσιν ατυχήματος.  Συμφώνως προς επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των αναχωρούντων εκ Ρόδου εργατών έχει μειωθή σημαντικώς, λόγω αφ’ ενός των εξευρισκομένων εργασιών εντός της χώρας, και αφ’ ετέρου, των πληροφοριών περί των όρων εργασίας εις Βέλγιον.

30 ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Κατά πληροφορίας μας εκ Νισύρου από δεκαημέρου ήρχισαν λειτουργούντα εκεί τα Λουτρά, προβλέπεται δε κατά την εφετεινήν περίοδον αθρόα η προσέλευσις των ασθενών και διαφόρων περιηγητών. Εξ άλλου ανεκοινώθη, ότι αφίχθησαν εις την εν λόγω νήσον περί τους 30 ξένους περιηγητάς.