Δωρεάν σίτιση και διαμονή για εργαζόμενους νησιωτικών δήμων

Κίνητρα για τους υπαλλήλους των νησιωτικών και ορεινών δήμων όπως δωρεάν σίτιση και διαμονή προβλέπει το πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ στο άρθρο 32.

Αναλυτικά:
11.α. Προβλέπεται η παροχή κινήτρων (δωρεάν σίτιση και διαμονή) από τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, καθώς και από τα ν.π.δ.δ. αυτών στους εργαζόμενους υπαλλήλους σε αυτούς (ιατροί και νοσηλευτές Κέντρων Υγείας, αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, προσωπικό του ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

β. Καθορίζεται η σχετική διαδικασία χορήγησης των εν λόγω κινήτρων (λήψη απόφασης Δ.Σ., καθορισμός χρονικού διαστήματος, ύπαρξη σχετικών πόρων κ.λπ.).
(άρθρο 32)