Ο γλύπτης Βαλσάμης στην Αμερική για την επανακατασκευή του Κολοσσού

Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ          
Ως πληροφορούμεθα, ο γλύπτης Κώστας Βαλσάμης, εκ Σύμης, ο οποίος διαμένει εις Παρισίους, ευρίσκεται από αρκετού χρονικού διαστήματος εις Ηνωμένας Πολιτείας, ενεργών δια την πραγματοποίησιν του έργου, επανακατασκευής του Κολοσσού. Ως γνωστόν, ο κ. Βαλσάμης έχει υπολογίσει την δαπάνην δια τον Κολοσσόν εις 4-6 εκατομμύρια δραχμάς, ανέλαβε δε εκστρατείαν προκειμένου να πείση τους Δωδεκανησίους της Αμερικής, δια την πραγματοποίησιν του μεγαλειώδους αυτού έργου.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Επέστρεψεν εκ Καρπάθου όπου είχε μεταβή προς επιθεώρησιν των προσκοπικών τμημάτων, ο Περιφερειακός Εφορος Ν. Δωδεκανήσου κ. Τοπούζης.

18.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ
Υπό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων απεστάλη προς την Περιφερειακήν Εφορείαν Ν. Δ/νήσου ποσόν 18.000 δρχ. δια την Κατασκήνωσιν Καλαμώνος. Επίσης υπό του ιδίου Σώματος απεστάλη προς την Περιφερειακήν Εφορείαν ποσόν των 5.000 δρχ. ως οικονομικήν ενίσχυσιν.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 200.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου και κατεκύρωσε τα πρακτικά των διενεργηθεισών δημοπρασιών δια την συντήρησιν του οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου και του Δήμου Καρπάθου. Εξ άλλου, το Συμβούλιον ενέκρινε την διάθεσιν ποσού 200.000 δραχμών, δια την συντήρησιν των εξής σχολείων. Αστική Σχολή Ρόδου 40.000 δρχ., Καζούλλειον Γυμνάσιον 60.000 δρχ., 8ον δημοτικόν σχολείον πόλεως 10.000 δρχ., δημοτικόν σχολείον Μάσσαρι 15.000 δρχ., δημοτικόν σχολείον Γεννάδι 15.000, δημ. σχολείον Σαλάκου 10.000, δημοτ. σχολείον Παστίδας 15.000, δημοτ. σχολείον Τριάντα 20.000, σχολείον μουσουλμανοπαίδων Σγουρού 10.000 και σχολείον Ιξιάς 10.000 δραχμάς.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΫ ΚΑΙ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Π.Α.
Κατ’ ανακοίνωσιν της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Αυτοκινητιστικού Ράλλεϋ Ρόδου. Μέχρι τούδε έχουν δηλώσει συμμετοχήν 48 πρόσωπα. Υπολογίζεται όμως ότι ο αριθμός θα ανέλθη.
Εξ άλλου, χθες αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Νικολαΐδης, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και Γεν. Γραμματεύς της ΕΛΠΑ, μετά του κ. Βούλτσου, ορισθέντος υπό της ΕΛΠΑ ως οργανωτού του Ράλλεϋ.
Ο αγών του Αυτοκινητιστικού Ράλλεϋ, θα βασίζεται επί της χρονομετρικής ακριβείας, ως γνωστόν δε, τούτο θα πραγματοποιηθή την Κυριακήν 11ην τρέχοντος.
 

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ
Από της χθες ήρχισεν υπό υπαλλήλων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, η διανομή σιταλεύρου, εις τους απόρους της νήσου. Το άλευρον προέρχεται εκ δωρεάς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Διανομή σιταλεύρου εγένετο σήμερον προς τους απόρους των κοινοτήτων Μαλώνας, Μασσάρων, Ασκληπειού, Λάρδου, Λαχανιάς, Βατίου και Κατταβιάς. Αι εν λόγω διανομαί θα συνεχισθούν εις τας κοινότητας και ακολούθως εις τας νήσους.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Εκομίσθησαν εις Ρόδον και παρεδόθησαν εις την Ενωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, 27 νέα αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία θα διανεμηθούν εις αγρότας της Ρόδου. Τα παραληφθέντα συγκροτήματα, αποτελούν μέρος των παραγγελθέντων τοιούτων, τα οποία κομίζονται τμηματικώς.
Ως γνωστόν, κατά το έτος 1957 διετέθη μέσω της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος πίστωσις 1.540.000 δραχμών δια την εισαγωγήν 515 αντλητικών συγκροτημάτων, ήδη δε, το μεγαλύτερον μέρος αυτών, έχει κομισθή εις Ρόδον.