Πενήντα μόνο ελάφια υπήρχαν στη Ρόδο το 1957

ΕΝΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΟΝΟΝ ΕΛΑΦΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΜΕΡΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Πολλά έχουν γραφή διά το κυνήγι του νησιού μας. Εκστρατείαι ολόκληραι διωργανούντο κατά το εγγύς παρελθόν εις την Ρόδον από ξένους περιηγητάς, οι οποίοι ήρχοντο εις τον τόπον μας διά να κυνηγήσουν ακόμη και διά να θαυμάσουν το πλήθος των ωραίων ειδών των ελαφιών μας, των λαγών και των περδίκων, τα οποία είχον τόσον εξοικειωθεί, ώστε περιεφέροντο ακόμη και μέχρι των αμαξιτών δρόμων.

Η μαύρη εποχή του πολέμου, τα εύκολα κέρδη και η δημιουργηθείσα ασυδοσία, απεγύμνωσαν και τα δάση μας και τα είδη του κυνηγίου γενικώς.

Μεταπολεμικώς, οπότε ήρχισεν η επαναφορά των συνειδήσεων, ακόμη δε και με τον διορισμόν θηροφυλάκων υπό του Κυνηγετικού Συλλόγου, γίνεται εμφανής η ύπαρξις σχετικού κυνηγίου.

Ως μας είπεν ο θηροφύλαξ κ. Χαρίτος Παντελλάκης, όλα τα ελάφια της Ρόδου, δεν υπερβαίνουν τα πενήντα.
Από αυτά, έξη υπάρχουν εις το Πλημμύρι της Κατταβιάς, τριάντα εις την περιφέρειαν Αλαέρμων και είκοσι περίπου μεταξύ Γενναδίου-Λάρδου-Απολλώνων.

Αι ζώναι κυνηγίου επίσης ωφέλησαν καταφανώς.
Εκείνο το οποίον επιβάλλεται, ως ομολογούν οι καλώς σκεπτόμενοι, είναι να γίνει συνείδησις εις όλους τους κατοίκους της υπαίθρου, ακόμη και εις μερικούς οικονομικώς ισχυρούς οι οποίοι εξωθούν εις την λαθροθηρίαν, όπως προστατευθεί το κυνήγι.

Ακόμη θα έπρεπε να επιβάλλεται παρδειγματική τιμωρία εκ μέρους των δασικών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών εις τους παραβαίνοντας τας διατάξεις περί προστασίας του κυνηγίου, το οποίον είναι συνδεδεμένον με την τουριστικήν κίνησιν του τόπου, την αστυνομικήν μηχανήν μας και προ παντός με το σοβαρώτατον ζήτημα της αναδασώσεως των κατεστραμμένων δασικών περιοχών της νήσου.
Γαβριήλ Μισιος

ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ ΧΘΕΣ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ
Χθες επεβεβαιώθη αρμοδίως ότι οι αγνοούμενοι εκ Σύμης αλιείς, συνελήφθησαν υπό τουρκικού περιπολικού και κρατούνται εις τουρκικάς φυλακάς. Ως γνωστόν, οι αλιείς είναι οι Μάρκος Αντώνογλου και Αναστάσιος Καρπαθάκης οι οποίοι επέβαιναν της αλιευτικής λέμβου “Άγιος Νικόλαος”.


ΕΠΙ 350.000 ΕΛΑΙΩΝ ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΣΗΣ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ ΚΑΤΕΠΟΛΕΜΗΘΗ ΕΠΙ 70.500 ΔΕΝΔΡΩΝ
Δι’ ανακοινώσεώς της η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου, αναφερόμενη εις την καταπολέμησιν της ασθενείας του πυρηνοτρήτου της ελαίας κατά το τρέχον ελαιοκομικόν έτος, γνωρίζει ότι η ασθένεια αύτη ενεφανίσθη επί 350.000 περίπου ελαιοδένδρων και κατεπολεμήθη επί 78.000 ελαιοδένδρων. 

Διά την καταπολέμησιν του εντόμου τούτου εχρησιμοποιήθη Ντι-ντι-τί και γαλακτοποιήσιμον παραθείον, άπαντες δε οι γεωπόνοι Γεωργικών Εφαρμογών, είχον συμπεριλάβη εις τα προγράμματά των, την καταπολέμησιν του πυρηνοτρήτου.

Προς τούτο διά διαλέξεων, επιδείξεων κινηματογραφικών προβολών ταινιών και σταθερών εικόνων, επεδιώχθη η διάδοσις των μεθόδων καταπολεμήσεως της ασθενείας της ελαίας.  Επίσης επραγματοποιήθησαν 58 συγκεντρώσεις και 24 επιδείξεις καταπολεμήσεως της ασθενείας, τας οποίας παρηκολούθησαν 3.000 περίπου ελαιοπαραγωγοί. Διά της αυτής ανακοινώσεως η Διεύθυνσις Γεωργίας γνωστοποιεί ότι κατά τας αρχάς του επομένου ελαιοκομικού έτους, θα επιδιώξει την ολικήν καταπολέμησιν της ασθενείας.