Πώς απέδρασαν δύο Συμιακοί από τις τουρκικές φυλακές - Η καταπληκτική περιπέτεια των δύο νεαρών

• ΠΩΣ ΑΠΕΔΡΑΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΜΙΑΚΟΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑΤΣΑΣ

• ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΑΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΝΤΕΣ ΤΙ ΘΑ ΕΤΥΦΕΚΙΖΟΝΤΟ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ

• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΗ (ιδ. ανταπόκρισις). Ο διαφυγών από τας τουρκικάς φυλακάς της Τάτσας Αντώνογλου, ευρίσκεται από ημερών εις Σύμην, πλησίον των οικίων του, ενώ αντιθέτως εις την παραλίαν της Σύμης πηγαινοέρχονται οι οικείοι του Καρπαθάκη, του ετέρου δραπέτου, κλαίοντες και ερευνώντες το πέλαγος.

Συμφώνως προς τας πληροφορίας που έδωσεν ο Αντώνογλου, η λέμβος της οποίας επέβαινε αυτός μετά του Καρπαθάκη δεν ήτο αλιευτική, αλλά κατηυθύνετο εις ετέραν νήσον με εμπορεύματα.

Συνελήφθη δε υπό των Τούρκων ακριβώς εις την γραμμήν των θαλασσίων συνόρων Ελλάδος-Τουρκίας.

ΠΩΣ ΑΠΕΔΡΑΣΑΝ
Ο Αντώνογλου εν σχέσει προς την απόδρασιν ανέφερεν ότι, ενώ ευρίσκοντο εις μίαν φυλακήν της Τάτσας, ομού με δύο Τούρκους πολίτας, οι τελευταίοι τους παρότρυναν να δραπετεύσουν, διότι ως είπον, την επομένην θα τους ετυφέκιζαν. Πράγματι, ενώ οι σκοποί στρατοχωροφύλακες εκοιμώντο, εξήλθε πρώτος ο Καρπαθάκης. Εν τω μεταξύ όμως, εξύπνησεν εις φρουρός, ο οποίος εξετάσας τον θάλαμον ησύχασε και εκοιμήθη αμέσος.

Τότε διέφυγε και ο Αντώνογλου, ο οποίος ερευνήσας εις την περιοχήν δεν είχε τον Καρπαθάκην, οπότε κατηυθύνθη ταχέως προς την παραλίαν. Καθ’ οδόν, επειδή πεινούσε, έκρουσε μίαν θύραν, αλλά ο ένοικος της οικίας εκείνης, ενεφανίσθη εις το άνοιγμά της με στολήν αξιωματικού.
Ο Αντώνογλου ταχύτατα εκρύβε και μετ’ ολίγον επλησίασε την προκυμαίαν, έλυσεμίαν μικρά λέμβον και χρησιμοποιών δύο σανίδας, εκωπηλάτησε και έφθασεν εις την Σύμην.

ΙΧΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ
Εις την πλάτην του Αντώνογλου διακρίνονται ακόμη τα ίχνη των ραβδισμών, εις τους οποίους υπεβλήθη υπό των Τούρκων ακτοφυλάκων. Ο Αντώνογλου επίσης ανέφερεν ότι οπωσδήποτε θα κατεδικάζοντο εις 7ετή φυλάκισιν και ότι συνεχώς τους εδίδοντο ως τροφή 250 γραμμάρια άρτου, και ύδωρ.


Ο ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ
Ο αγνοούμενος Καρπαθάκης είναι νεώτατος, τον Σεπτέμβριον δε πρόκειται να καταταγή εις τον Στρατόν. Αναφέρεται ότι η εμφάνησις τουρκικού περιπολικού εις Άγιον Μηλινόν, το πλήρωμα του οποίου εζήτει πληροφορίας διά τον Καρπαθάκην, δύναται να οδηγήσει εις το συμπέρασμα ότι ο Καρπαθάκης ζει και δεν ανευρέθη υπό των Τούρκων. Άλλοι πάλι φοβούνται ότι η εμφάνισις και το ενδιαφέρον των Τούρκων ήσαν παραπλανητικά. Η υπόθεσης αυτή κρατεί εις ζωηράν συγκίνησιν τον λαόν της Σύμης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

Εις τους αγαπητούς μας ανεψιούς Ισμήνη Διακογεωργίου και Αλέξανδρον Καταβενάκην ευτυχήσαντας να τελέσουν τους γάμους των υπό τας ευλογίας της Α.Σ. του Μητροπολίτου κ.κ. Σπυρίδωνος την παρελθούσαν Κυριακήν εις τον Ιερόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου Μητροπόλεως, απευθύνομεν τις πιο εγκάρδιες ευχές μας διά μίαν ευτυχισμένη συμβίωσιν και απόκτησιν καλών απογόνων.
Οιγένεια
Ιωάννου Στ. Σίφη

ΜΕ 100 ΥΠΟΓΡΑΦΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Κοσκινού “Ποσειδών” απεστάλη προς την Διοίκησιν του ΙΚΑ υπόμνημα, διά του οποίου καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του ΙΚΑ ότι οι εργαζόμενοι εις την περιφέρειαν του ΙΚΑ είναι ολίγοι και δεν δύναται να επεκταθεί η ασφάλισις δι’ αυτούς. Το υπόμνημα υπογράφουν 100 πρόσωπα εργαζόμενα εις την περιοχήν.