Τα αποτελέσματα του Δωδεκανησιακού πρωταθλήματος εφήβων στο τένις το 1957

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ

Σήμερον την 5.50 απογευματινήν αναμένονται να αφιχθούν εξ Αθηνών δια του αεροπλάνου της γραμμής ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλκίας κ. Κωτιάδης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Αλιμπράντης.

Τον κ. Υπουργόν και Υφυπουργόν θα υποδεχθούν εις το αεροδρόμιον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος και οι εκπρόσωποι των αρχών, ο κ. Νομάρχης δε θα παρουσιάση τους προϊσταμένους των διαφόρων υπηρεσιών.
Από της 7ης μέχρι της 9ης νυκτερινής, ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και ο κ. Υφυπουργός Οικονομικών, θα δεχθούν επιτροπάς και πολίτας εις το Νομαρχιακόν μέγαρον.

Την 9ην πρωϊνήν και μέχρι της 12ης μεσημβρινής της αύριον, οι εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως θα επιθεωρήσουν την Υπηρεσίαν Δημοσίου Λογιστικού, την Οικονομικήν Εφορείαν, το Δημόσιον Ταμείον, το Παράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το Παράρτημα του Εθνικού Τυπογραφείου, το Τελωνείον, την Οικονομικήν Εφορείαν Καπνού και την Καπνοβιομηχανίαν.

Την 5.30 απογευματινήν της αύριον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών θα αναχωρήσουν δια το αεροδρόμιον, οπόθεν το αεροπλάνον θα απογειωθή δι’ Αθήνας την 6.20 εσπερινήν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζει
Ο Δικηγόρος Σταύρος Σκούρτος επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει.

ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εις γνώσιν του κοινού ότι ήρχισαν αι εγγραφαί εν τη Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή. Εν αυτή λειτουργεί άρτιον Οικοτροφείον. Γίνονται δεκταί απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου. Πληροφορίαι καθ’ εκάστην 8.30 έως 1μ.μ. εν τη Σχολή οδός Αλεξάνδρου Διάκου 40.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο Γ. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο Γενικός Εφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Αλεξάτος προπεμφθείς υπό των Εφόρων και λοιπών βαμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου.

Προ της αναχωρήσεώς του ο Γενικός Εφορος των Προσκόπων, συνειργάσθη επί διοικητικών ζητημάτων, μετά του νέου Περιφερειακού Εφόρου Νοτίου Συγκροτήματος Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και μετά των αναπληρωτών Περιφερειακών Εφόρων κ.κ. Δημητριάδη και Τοπούζη.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, εντός του μηνός θα γίνη υπό του αναπληρωτού περιφερειακού Εφόρου κ. Τοπούζη, ο οποίος είναι υπεύθυνος δια το Προσκοπικόν Χωριό “Πεταλούδα” η απαραίτητος προεργασία δια την επισκευήν των οικημάτων του Χωριού, πιστεύεται δε ότι κατά τον Νοέμβριον θα αρχίσουν αι εργσίαι της επισκευής. Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο Γενικός Εφορος κ. Αλεξάτος, θα αφιχθή και πάλιν εις Ρόδον κατά τον προσεχή Νοέμβριον.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΩΔ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΝΝΙΣ
Την παρελθούσαν Κυριακήν ήρχισαν οι αγώνες αντισφαιρίσεως του Δωδεκανησιακού πρωταθλήματος εφήβων. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Σ. Δεληγιάννης-Γ. Παπαγαπητός 6-4, 6-3.
Α. Ανδρέας-Ν. Τσατσαρώνης ανεβλήθη.
Κ. Μιχαλόπουλος-Σ. Δεληγιάννης 6-1-, 6-2.
Κ. Μιχαλόπουλος-Π. Ιωάννου 6-4, 6-3.
Λ. Αγιακάτσικας-Α. Ανδρεάδης 6-0, 6-0.
Π. Ιωάννου-Α. Ανδρεάδης 3-6, 8-6, 6-2.
Γ. Παπαγαπητός-Ν. Τσατσαρώνης ανεβλήθη.
Σ. Δεληγιάννης-Γ. Παπαγαπητός 4-6, 6-2, 6-3.
Α. Παπαγαπητός-Κ. Μιχαλόπουλος 6-1, 6-0.
Α. Παπαγαπητός-Λ. Αδιακάτσικας 6-0, 6-2.
Οι αγώνες λήγουν την Κυριακήν (αύριον).