Πυρκαγιά από γκαζιέρα σε σπίτι στην οδό Αγίας Αναστασίας

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Την προσεχή Κυριακήν 29 τρέχοντος και ώραν 11ην π.μ. υπό του Ροδίου ποιητού και λογοτέχνου κ. Κ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, θα δοθή διάλεξις υπό την αιγίδα της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων εις το Δημοτικόν Θέατρον με θέμα: «Ο Δωδεκανησιακός αθλητισμός μέσα στους αιώνες και η Ροδιακή λεβεντιά».
Η είσοδος είναι ελευθέρα.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΚ ΓΚΑΖΙΕΡΑΣ
Προχθές και περί ώραν 12ην εσημειώθη έναρξις πυρκαϊάς εις την οικίαν της Χαλικάκη Σταματίας του Νικολάου κειμένην επί της οδού Αγίας Αναστασίας αριθ. 38, συνεπεία αναφλέξεως της γκαζιέρας. Το πυρ κατεσβέσθη υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ζημίαι δεν προεκλήθησαν.

200 ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το τουριστικόν ατμόπλοιον “Ερμής” με 200 ξένους περιηγητάς, προερχόμενον εξ Ηρακλείου. Το εν λόγω ατμόπλοιον απέπλευσεν εκ Ρόδου τας εσπερινάς ώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά τηλεγράφημα εκ Πάτμου προχθές το εσπέρας αφίκετο εκεί προερχόμενος εκ Λέρου ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Αργά την νύχτα, οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης κ. Πρωτοπαπαδάκης και Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, ανεχώρησαν δια του αντιτορπιλλικού “Αδράις” επιστρέφοντες εις Αθήνας.
 


ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ; ΔΕΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΝΤΑΥΘΑ
Δι’ εγκυκλίου του ο κ. Υπουργός Παιδείας, εζήτησεν από τους Επιθεωρητάς Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και τους σχοιάτρους, πλήρη στοιχεία επί της κινήσεως των σχολείων κατά τας τελευταίας ημέρας, ένεκα της εντάσεως της επιδημίας της γρίππης. Τα στοιχεία των Επιθεωρητών δέον όπως περιέλθουν εις χείας του κ. Υπουργού μέχρι της προσεχούς Δευτέρας, οπότε θα ληφθούν αποφάσεις επί της συνεχίσεως ή περί της διακοπής των μαθημάτων συνεπεία της επιδημίας. Τονίζεται σχετικώς, ότι καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον ουδέν κρούσμα παρετηρήθη και, συνεπώς, ανησυχία του κοινού δεν δικαιολογείται.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Σήμερον την 9.30 εσπερινήν θα συνέλθη εις έκτακτον συνεδρίασιν το ΔΙοικητικόν Συμβούλιον της ΕΠΣΔ δι ανα εξετάση διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.

Η ΦΟΙΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΝΥΧΤ. ΣΧΟΛΑΣ
Το Υπουργείον Παιδείας δι’ εγγράφου του προς τους Επιθεωρητάς Δημοτικών Σχολείων, παρεγγέλλει όπως του λοιπού απαγορεύουν την εγγραφήν και φοίτησιν εις τας Νυκτερινάς Σχολάς παίδων ηλικίας μικροτέρας των 14 ετών. Εξαιρούνται αι περιπτώσεις, κατά τας οποίας επιτρέπεται η φοίτησις εις Νυκτερινάς Σχολάς παίδων εργαζομένων και συμπληρωσάντων το 12ον έτος της ηλικίας των.

ΔΩΡΕΑ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατά πληροφορίας εκ Τήλου, υπό του εν Αυστραλία καλώς εγκατεστημένου κ. Παντελή Χατζηγεωργίου απεστάλησαν εις το σχολικόν ταμείον δι’ αγοράν βιβλίων 40 λίραι Αυστραλίας.
Δια του ποσού αυτού ηγοράσθησαν βιβλία δια τους μαθητάς του σχολείου Μικρού Χωρίου και Λειβαδίων.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡ
Καθ’ α πληροφορούμεθα το πρώτον δεκαήμερον του Οκτωβρίου θα αρχίσουν αι εξετάσεις β’ εξαμήνου των πρωτοετών μαθητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.