Με τουρκικό... στόλο καϊκιών επέστρεψαν οι εκδρομείς στη Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Εν μέσω εκλεκτών προσκεκλημένων και σύμπαντος του Λεριακού λαού εγένοντο την παρελθούσαν Πέπτην εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Λέρου χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου-Καλύμνου-Αστυπάλαιας κ. Ισιδώρου οι γάμοι του εκλεκτού νέου Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ.

Δημάρχου Λέρου μετά της χαριτοβρύτου δίδος ΚΑΙΤΗΣ ΠΟΔΩΡ ιατρού του εν Λέρω Παραρτήματος του “Ασκληπιείου” του Ερυθρ. Σταυρού.Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης. Εις το ευάρμοστον ζεύγος η “ΡΟΔΙΑΚΗ’ εύχεται πάσαν ευτυχίαν.

ΑΦΙΞΕΙΣ
Αφίκετο προχθές εις Ρόδον εκ Βελγικού Κογκό ο καλώς εκεί εγκατεστημένος κ. Αλέξ. Στουππής μετά της συζύγου και των δύο τέκνων του. Επίσης εκ Βελγικού Κογκό η Σταματία Δ. Βοσνάκη.

Με τουρκικόν... στόλον καϊκιών επέστρεψαν οι εκδρομείς εκ Σμύρνης
Ως απεκαλύφθη κωμικόν επεισόδιον έλαβε χώραν κατ’ αυτάς, κατά την εκδρομή των εκ Ρόδου μουσουλμάνων εις Σμύρνην. Ούτω, εγνώσθη ότι το ελληνικόν πετρελαιοκίνητον “Φαίδρα” κατέπλευσεν προ ημερών εις Μαρμαράν δια να παραλάβη τους εκδρομείς, αλλ’ ειδοποιήθη ότι οι εκδρομείς θα επιστρέψουν με τουρκικά πετρελαιοκίνητα.

Πράγματι, αφού επέστρεψε το “Φαίδρα” προχθές το εσπέρας ενεφανίσθησαν εις τον λιμένα Μανδρακίου, το εν μετά το άλλο... 7 τουρκικά πετρελαιοκίνητα, ήτοι τα Ονούρ, Χαβούζ, Ερδογάν, Μπουγάρ, Αβρίν, Αϊγιλδίζ και Σεζιρέ, φέροντα τους εκδρομείς.


Οι πλοίαρχοι των εν λόγω μηχανοκίνητων... λέμβων, εκλήθησαν χθες εις το Λιμεναρχείον όπου τους εγένετο σύστασις να τοποθετήσουν ερυθρούς και πρασίνους φανούς δια την ασφάλειάν των, τελικώς δε ηυχαρίστησαν δια την σύστασιν. Τα πλοιάρια ήρχισαν να αναχωρούν μεμονωμένως.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΔΕΝΔΡΑ
Δι’ εγκυκλίου της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος προς τα υποκαταστήματά της, παρέχονται οδηγίαι δια την από τούδε διάθεσιν των απαιτουμένων λιπασμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, δια δενδρώδεις καλλιεργείας, ως και δια την επιφανειακήν λίπανσιν. Ο τόκος, κατά τας χορηγήσεις των λιπασμάτων τούτων επί πιστώσει, θα υπολογίζεται ουχί από της παραλαβής των υπό των παραγωγών, αλλά από 1ης Δεκεμβρίου, αφ’ ότου δηλαδή αρχίζει η χρησιμοποίησίς των.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΓΛΥΚΑΣ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εκ Κω εις Ρόδο ο Νομομηχανικός κ. Γλύκας. Ο κ. Γλύκας παρέλαβεν εις Κω διάφορα αποπερατωθέντα έργα.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΔΩΔ/ΚΟΥΣ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Τοπική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ και καθώρισε το πρόγραμμα των αγωνισμάτων των 12ων Πανδωδεκανησιακών αγώνων.
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
Εντός του Α’ δεκαπενθημέρου θα λειτουργήσουν εις άπαντα τα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως συσσίτια, παρέχο-νται πρωϊνόν ρόφημα εις τους μαθητάς. Ήδη αναμένονται ενταύθα τα υπό του υπουργείου Παιδείας αποστελλόμενα τρόφιμα.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΕΙΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Υπό της Αγροτικής Τραπέζης απεφασίσθη και ήρχισεν ήδη η χορήγησις μέσω των οικείων υποκαταστημάτων της, δανείων επ’ ενεχύρω προς τους οινοπαραγωγούς, οι οποίοι παραδίδουν σταφυλάς προς οινοποίησιν εις τα συνεταιρικά οινοποιεία.