Το τραγικό δυστύχημα του 1957 στο Ασκληπειό - Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΞ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
Το παρελθόν Σάββατον τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν εις Ασκληπειό υπό τας εξής συνθήκας:
Ο Γεωργικός Συνεταρισμός Ασκληπειού έχει ίδιον τρακτέρ, το οποίον χρησιμοποιεί δια τας ανάγκας των μελών του. Του τρακτέρ τούτου οδηγός ήτο εκ του ιδίου χωρίου ο Γεώργιος Πελεκάνος, οικογενειάρχης και πατήρ τεσσάρων τέκνων. Την εν λόγω ημέραν, αφού ησχολήθη εις την άροσιν αγρών των συνεταίρων εις θέσιν «Κουναρά», επέστρεφεν εις το χωρίον. Εις την κατηφορικήν θέσιν Χοχλακιά το τρακτέρ είτε λόγω αδεξίου χειρισμού, είτε βλάβης του φρένου ερίφθη έξω της οδού και ανετράπη με αποτέλεσμα τον φόνον του οδηγού.
Του τρακτέρ επέβαινε και ο δεκαετής Εμμ. Παπαγεωργίου, όστις την στιγμήν της ανατροπής ερρίφθη ο ίδιος έξω του τρακτέρ με αποτέλεσμα να υποστή μερικούς μώλωπας. Ούτος μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον, όπου και νοσηλεύεται.


ΑΝΕΦΛΕΓΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ
Προχθές και περί ώραν 8.15 μ.μ. εν τη οδώ Βασιλίσσης Φρειδερίκης και εγγύς του ξενοδοχείου «Πίνδος» η υπ’ αριθμ. 3691 μοτοσυκλέττα οδηγουμένη υπό του Καρυστινού Παναγιώτου, ετών 43, τελωνειακού υπαλλήλου, ανεφλέγη καθ’ ήν στιγμήν ευρίσκετο εν κινήσει. Το πυρ κατεσβέσθη υπό της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, προξενήσαν ζημίας εις το όχημα. Τούτο προσεκλήθη εξ ενώσεως καλωδίου εξ ης εδημιουργήθη σπινθήρ πλησίον του εξαεριστήρος της βενζίνης. Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.

ΕΜΗΝΥΘΗ Ο «ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ»
Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος, υπεβλήθη μήνυσις κατά του Γιαννά Φιλίππου ετών 47, αρτοποιού, διότι την 5.15 μ.μ. της 29-9-57 κατελήφθη εν τω κέντρω «Πανελλήνιον» διαταράσσων διά των φωνών του την κοινήν ησυχίαν.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

Εις την αγαπητή μας εξαδέλφην ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ ΔΗΜ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ που ετέλεσε τους γάμους της προχθές Κυριακήν μετά του εις Βορ. Αμερικήν καλώς εγκατεστημένου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘ. ΜΙΚΛΟΥ ευχόμεθα τον βίον ανθόσπαρτον και ανέφελον.
Οικογένεια
ΝΙΚ. ΚΟΥΜΕΝΤΗ

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Χθες την πρωίαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα το μότορσιπ «Γεροκαραγιώργης» με 275 τόννους λιπάσματος, προερχόμενον εκ Πειραιώς. Η εν λόγω ποσότης λιπάσματος θα διατεθή υπό του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης Ρόδου, εις τους αγρότας, προς κάλυψιν των αναγκών των.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, την προσεχήν Πέμπτην αφικνείται εις Ρόδον ο Διευθυντής Ιδρυμάτων και Σωματείων του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας κ. Ζαννίδης προκειμένου να προβή εις επιθεώρησιν των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της περιφερείας.