Οι εκλογές του Άρη Αρχαγγέλου το 1957 και η κόντρα Κοντού - Ίκουτα

ΕΝΩ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚ ΓΡΙΠΠΗΣ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΚΩ

Εσημειώθη εξ επιπλοκής βρογχοπνευμονίας
Ως ανεκοινώθηκε η επιδημία της γρίππης με την ηπίαν αυτής μορφήν εξαπλούται εις Δωδεκάνησον.
Εις Ρόδον, ουδεμία σοβαρά περίπτωσις, συνεπεία επιπλοκής ανεφέρθη. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας και εις τας λοιπάς νήσους, η εμφανισθείσα γρίππη είναι ηπίας μορφής και δεν δικαιολογείται ανησυχία.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (ιδ. αντ.)- Εις την Κω απεβίωσεν εκ γρίππης η Τεράζη Θεοφίλου, ετών 60, υποστάσα επιπλοκήν βρογχοπνευμονίας.
Θα ανακηρυχθή

Ο ΡΟΔΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Αύριον το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου θα λάβη απόφασιν δια την ανακήρυξιν του Ροδίου ποιητού Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη εις άξιον τέκνον της Πατρίδος και δια την απονομήν εις αυτόν περγαμηνής και του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Ροδίων.

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
Αύριον την 12ην μεσημβρινήν επί της αρχηγίδος του 6ου Αμερικανικού Στόλου καταδρομικού “Σάλεμ” ο ναύαρχος αυτού κ. Μπράουν θα παραθέση γεύμα προς τας τοπικάς αρχάς.

Κατ’ αυτό θα παρακαθήσουν ο Νομάρχης κ. Γ. Ρεμπάκος, η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος και άλλοι.

Δύο υπερμεγέθη ανάγλυφα πρόκειται ν’ αναρτηθούν εις αίθουσαν του Δήμου.

Παρεδόθησαν χθες υπό του γνωστού ζωγράφου κ. Γ. Ζιδιανάκη εις τον Δήμον, τα φιλοτεχνηθέντα παρ’ αυτού ανάγλυδα, τα οποία θα αναρτηθούν εις την αίθουσαν τελετών του Δημοτικού μας μεγάρου.

Τα ανάγλυφα παρουσιάζουν εις νέαν τεχνοτροπίαν την “Αναχώρησιν του Τληπολέμου δια την Τροία και την «Αφιξιν του Απόλλωνος εις Ρόδον».

Έκαστον ταμπλώ είναι διαστάσεων 3.20x2 μέτρων ως εγνώσθη δε, δια την φιλοτέχνησίν των εχρειάσθησαν 6 μήνες.

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ο “ΑΡΗΣ”
Παρά των αθλητών του “Αρεως” Αρχαγγέλου ελάβομεν την κάτωθι επιστολήν.
Στο φύλλον της “Προόδου” 1ης Οκτωβρίου εδημοσιεύθησαν τα αποτελέσματα των εκλογών του “Αρεως” Αρχαγγέλου και αι ψήφοι που έλαβεν έκαστος χωρίς να αναφερθή ότι έγιναν δύο συνδυασμοι κ. Κοντού και κ. Ίκουτα εις τους οποίους υπερτερούντες του ενός συνδυασμού ήτο κ. Κοντός του δε άλλου ο κ. Ίκουτας, διότι ο πρώτος ηρνήθη να δεχθή ως σύμβουλον του τον κ. Ίκουτα.

Εψήφισαν νέα μέλη καταβάλλοντας μόνον δύο δρχ. ενώ οι αθληταί και τα παλαιά μέλη δεν εψήφισαν. Είμαστε βέβαιοι δε ότι εις τον φίλαθλον κόσμον προτιμητέοι είναι ο κ. Κοντός και Ικουτας και μόνον με την συνεργασίαν και των δύο θα μπορέση να προοδεύση το Σωματείον διότι εάν δεν υπήρχε ο κ. Κοντός δεν θα ιδρύετο αυτό το δοξασμένο Σωματείον αλλά εάν δεν ευρίσκετο όμως ο μανιώδης κ. Β. Ίκουτας δεν θα υφίστατο ΑΡΗΣ.

Αυτό το γνωρίζομεν όλοι αγαπητοί φίλαθλοι συμπατριώτες και έχομεν υποχρέωσιν να ευχαριστήσωμεν δια τας μεγάλας προσπαθείας και θυσίας τας οποίας προσέφερεν δια τον Σύλλογον, ο πτωχός οικογενειάρχης τέως πρόεδρος κ. Β. Ικουτας.

Οι αθληταί του ΑΡΕΩΣ Ματσίγγος Χρήστος, Πιννίκας Δημήτριος, Πλατής Νικόλαος, Σαρικάς, Βασιλιάδης Βασίλειος, Αχιολάς Κωνστ. Χατζηνικόλας Γεώργιος, Λεβέντης Σταμάτιος κ.ά.