Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή το 1957 σε Ρόδο και Λίνδο

ΜΕΤΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΛΙΝΔΟΝ

Χθες την μεσημβρίαν ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής. Προ της αναχωρήσεώς του ο κ. Πρωθυπουργός συνειργάσθη μετά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου. Τον κ. Πρωθυπουργόν προέπεμψαν εις το αεροδρόμιον ο κ. Νομάρχης, ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος, ο Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και εκπρόσωποι των λοιπών αρχών και διαφόρων οργανώσεων.

ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ
Ως εγνώσθη, προχθές ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως επεσκέφθη την Λίνδον, όπου εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός υπό των κατοίκων. Ο κ. Καραμανλής συνεγευμάτισεν με ομάδαν χωρικών, οι οποίοι του παρέθεσαν “σπιτικούς ντολμάδες”. Εν συνεχεία οι κάτοικοι συνεζήτησαν μετά του κ. Πρωθυπουργού τα ζητήματά των, ο κ. Καραμανλής δε, έδωσε οδηγίας διά την επίλυσιν αυτών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Προ της αναχωρήσεώς του ο κ. Πρωθυπουργός εδήλωσεν ότι είναι ικανοποιημένος από την παραμονήν του εν μέσω του Ροδιακού λαού, αλλ’ ότι είναι υποχρεωμένος να αναχωρήσει, διότι θα προεδρεύσει συσκέψεως εν σχέσει με την συμμετοχήν της Ελλάδος εις την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Αγοράν, προ της αναχωρήσεως του Υπουργού Συντονισμού κ. Χέλμη εις Παρισίους. 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1957 ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ “ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ” ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΟ “ΡΟΥΣΒΕΛΤ”
Εν εκ των μεγαλυτέρων αεροπλανοφόρων του κόσμου το Αμερικανικόν “Σαρατόγκα” πρόκειται να καταπλεύσει εντός του 1957 εις τα Ροδιακά ύδατα. Η πληροφορία αύτη παρεσχέθη εξ αρμοδίας πηγάς, θεωρείται δε ως θετική. Εξ’ άλλου κατά σχετικάς πληροφορίας περί την 20ην τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύσει το Αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Φραγκλίνος Ρούσβελτ”. 

1200 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ ΕΙΧΟΝ ΔΗΛΩΘΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
Ως πληροφορούμεθα μέχρι της χθες είχαν δηλωθεί εις την εν Ρόδω Υγειονομικήν Υπηρεσίαν του ΙΚΑ 1200 κρούσματα γρίππης. Άπαντα ήσαν ελαφράς μορφής. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
Η επιτροπή λαϊκών κατοικιών Αγ. Ιωάννου και Αγ. Αναργύρων ευχαριστεί θερμώς τον υπουργόν Ε.Ν. κ. Στ. Κωτιάδην, όστις ευαρεστήθη να ενδιαφερθεί διά το ζήτημα της μειώσεως των ενοικίων των λαϊκών κατοικιών και της εξαγοράς αυτών υπό των ενοίκων των ενεργήσας τα δέοντα παρά τω υπουργείω Κοινον. Προνοίας, από το οποίον ελπίζεται αισία λύσις του ζητήματος. 

Η επιτροπή  
Αριστοτέλης Πόπορας 
Επιφάνης Αναστάσιος  

ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ 200 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Δια καταρτιζομένου διατάγματος υπό του Υπουργού Παιδείας πρόκειται να διορισθούν 200 περίπου νέοι δημοδιδάσκαλοι εις αντικατάστασιν ισαρίθμων παραιτηθέντων λόγω ορίου ηλικίας και ασθενείας.