Μέθοδος επίλυσης σύγκρουσης: Η περίπτωση  απαγόρευσης οργάνωσης εκδηλώσεων  στο Λιμανάκι του Αγίου Παύλου στην Λίνδο

Γράφει ο Μιχαήλ Β. Μαντικός, σμήναρχος ε.α

Στις 11 Οκτωβρίου 2017, κοινοποιήθηκε η απαγόρευση τέλεσης πολιτικών γάμων στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου στην Λίνδο, ως απάντηση στην δημοσιοποίηση φωτογραφίας που λήφθηκε στο χώρο του μοναστηριού και αποθανάτιζε,  ανάρμοστη συμπεριφορά ζεύγους νεόνυμφων. Επίσης, τονίστηκε ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό που αναστατώνει το θρησκευτικό αίσθημα.


Το γεγονός αυτό, δηλαδή της προαναφερθείσας απόφασης, ενεργοποίησε επαγγελματικούς φορείς και διοικητικές δομές  του νησιού, με στόχο την μεταβολή της.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί η εξεύρεση της κυρίαρχης στρατηγικής επιλογής μεταξύ των εμπλεκομένων, μέσω της SWOT  analysis, προκειμένου η κρίση αυτή να οδηγηθεί σε κερδίζω – κερδίζεις αποτέλεσμα και όχι σε σύγκρουση με όρους παιγνίου μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή κερδίζω- χάνεις.

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τον τοπικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), βάσει των οποίων καταγράφηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Δυνάμεις
Ύπαρξη μεγάλου αριθμού επαγγελματικών ομάδων που απασχολούνται στις εκδηλώσεις
Έντονο ενδιαφέρων για την τέλεση πολιτικών γάμων στο χώρο της εκκλησίας
Θετική απόφαση λαϊκής συνέλευσης για την συνέχιση των εκδηλώσεων
Ύπαρξη βούλησης για ενεργό ρόλο θεματοφύλακα των κανόνων της εκκλησίας από τον Επαγγελματικό Σύλλογο Φωτογράφων Ρόδου
Ύπαρξη σύμφωνης γνώμης των εκκλησιαστικών εκπροσώπων για την χρήση των χώρων πέριξ του μοναστηριού αλλά εκτός αυτού

Αδυναμίες
Ανάρμοστη συμπεριφορά σε θρησκευτικό χώρο
Περιορισμένο χρονικό περιθώριο διαβούλευσης
Δεν υπάρχει έλεγχος του χώρου όπου δραστηριοποιούνται και μη επαγγελματίες

Ευκαιρίες
Εξασφάλιση προστασίας των χώρων των εκδηλώσεων από συμπεριφορές που αντίκεινται στα χρηστά ήθη, τους εκκλησιαστικούς κανόνες και στην ισχύουσα νομοθεσία
Αξιοποίηση – προώθηση και άλλων ειδυλλιακών τοπίων
Δυνατότητα μεταβολής απόφασης των εκκλησιαστικών εκπροσώπων

Τροποποίηση της υπάρχουσας προβλήτας με προέκτασή της  ή κατασκευή νέας
Καθορισμός - θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και όρωνν  για τη διασφάλιση του θρησκευτικού αισθήματος
Ορισμός αντιτίμου υπέρ της εκκλησίας για τη χρήση του χώρου
Δυνατότητα φύλαξης από ιδιωτική εταιρία ασφαλείας
Αξιοποίηση χώρων πέριξ του μοναστηριού με κατάλληλη διαμόρφωση

Απειλές
Ενίσχυση της αρνητικής στάσης των εκκλησιαστικών φορέων και επηρεαζόμενου λαού
Αύξηση των ακυρώσεων (έως σήμερα ,22 Οκτ,  έχουν γίνει -70- ακυρώσεις)
Αύξηση της καταβολής ρητρών λόγω ακυρώσεων
Διακοπή διαύλων επικοινωνίας με τους εκκλησιαστικούς φορείς

Αξιολογώντας τους εσωτερικούς παράγοντες (Δυνάμεις – Αδυναμίες) προκύπτει το ακόλουθο γράφημα (1)
 

Γράφημα (1)


Στη συνέχεια, αξιολογώντας τους εξωτερικούς παράγοντες (Ευκαιρίες – Απειλές) προκύπτει το γράφημα (2)


 
Γράφημα (2)

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω γραφημάτων προκύπτουν οι στρατηγικοί παράγοντας που μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση της κρίσης  και παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα (3).
 


Γράφημα (3)

Η ανάλυση του γραφήματος (3) παρέχει την ακόλουθη κυρίαρχη στρατηγική επιλογή:
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επαγγελματικών ομάδων που απασχολούνται στις εκδηλώσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των χώρων, όπου αυτές τελούνται, από συμπεριφορές που αντίκεινται στα χρηστά ήθη, τους εκκλησιαστικούς κανόνες και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Έτσι, οι εμπλεκόμενοι στηριζόμενοι στην κυρίαρχη στρατηγική και γνωρίζοντας ότι, η σύγκρουση  έχει ως θεμέλιο λίθο την κακή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που συσχετίζονται μεταξύ τους και που χαρακτηρίζονται από κάποιο είδος ασυμβατότητας σχετικά με ανάγκες, ιδέες, απόψεις, στόχους ή αξίες, μπορούν να αναζητήσουν τους ζητούμενους κοινούς τόπους manus in mano.

1 Είναι ακρωνύμιο των λέξεων  Strengths: δυνάμεις, Weaknesses:αδυναμίες, Opportunities:ευκαιρίες, και Threats: απειλές. Η αξιολόγηση αυτών των δομικών  στοιχείων έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών.
2 Μιχάλης Γαλανάκης et.all, «Διοικητική Συγκρούσεων- Δημιουργώντας στρατηγικό πλεονέκτημα», εκδ. Πατάκη, σελ. 199)