Αμερικανοί ναύτες επιτέθηκαν σε 15χρονη Ροδίτισσα με ανήθικους σκοπούς

ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ ΠΑΛΙΝ ΕΝ ΡΟΔΩ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
Ως ανεκοινώθη, κατά τας τελευταίας ημέρας λόγω της μεταβολής του καιρού, η επιδημία της γρίππης, εσημείωσε μικράν έντασιν. Εν τούτοις, ο παρατηρούμενος πυρετός είναι χαμηλός, ουδεμία δε ανησυχία δικαιολογείται. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν εσημειώθησαν κρούσματα γρίππης επί 100 πέρα μικρών μαθητών. Υπό των αρμοδίων υπηρεσιών συνιστάται και πάλιν η άμεσος κατάστασις των προσβαλλομένων εκ της νόσου, τονίζεται ότι, δεν αποκλείεται να σημειωθούν και περιπτώσεις επαναπροσβολής της νόσου.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΜΕ ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΡΟΔΙΑΣ
Χθες την 4ην απογευματινήν επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Φρειδερίκης τέσσαρες αμερικανοί ναύται επετέθησαν με ανηθίκους σκοπούς κατά 15έτιδος νέας η οποία διήρχετο την ώραν εκείνην από της εν λόγω οδού δια να μεταβή εις την εργασίαν της. Διερχόμενος ο κ. Ιωάννης Γκινής ετών 42 κατόρθωσεν δια των φωνών του και των χειρών του να αποσπάση την νέαν από τας χείρας των αμερικανών. Επίσης την 6.30 μ.μ. έξη αμερικανοί ναύται επετέθησαν εναντίον δύο χοροφυλάκων επί της Ηροδότου διότι ούτοι δεν επέτρεπον αυτούς να διέλθουν εκ της εν λόγω οδού. Ο ίδιος πολίτης επεμβαίνων πως βοηθήση τους δύο χοροφύλακας εξυλοκοπήθη αγρίως υπό των εν δύο ναυτών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνεργάσθη με τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην και με τον πρόεδρον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρην, επί ζητημάτων της αρμοδιότητός των.

ΕΠΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Κατόπιν διαταγής του κ. Υπουργού παιδείας, θα επαναρχίσουν εις τα σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως τα μαθήματα γυμναστικής, τα οποία είχον διακοπή λόγω της επιδημίας της γρίππης θα γίνωνται όμως λελογισμένως και ηπίως, ως αναφέρεται εις σχετικήν εγκύκλιον και θα απαλάσσωνται αυτών οι ασθενικοί μαθηταί.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΚΑΡΥ”
Χθες την μεσημβρίαν επί του Αμερικανικού αντιτορπιλλικού “Κάρυ” έλαβε χώραν τελετή εις την οποίαν Αμερικανοί ναύται εψυχαγώγησαν 50 μαθητάς Δημοτικού σχολείου της παλαιάς πόλεως δια προβολών διαφόρων ταινιών.
Επίσης εδόθησαν εις τους νεαρούς μαθητάς διάφορα γλυκά και παιγνίδια.

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως αγροτών, το οποίον συνεζήτησε επί διαφόρων ζητημάτων, λαβόν σχετικάς αποφάσεις.
Μεταξύ άλλων απεφασίσθη ο διορισμός του ιατρού κ. Βασιλειάδη εις το Αγροτικόν Ιατρείον Τήλου.

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΡ ΣΥΓΧΥΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Η ανωμαλία, η οποία εγεννήθη εις το Ε.Κ.Δ. δια της παραιτήσεως εκ του Διοικ. Συμβουλίου των κ.κ. Σ. Εγγλέζου τέως γενικού γραμματέως και Σ. Καρδούλια τέως αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ. εδημιούργησαν μίαν σύγχησιν μεταξύ του εργατικού μας κόσμου. Ηρχισεν ήδη μία σοβαρά κίνησις δια μίαν εξομάλυνσιν των υφισταμένων διαφορών και την άρσιν της υφισταμένης συγχύσεως. Πρωτοστατούν εις την κίνησιν ταύτην εκτός των δύο παραιτηθέντων και οι κ.κ. Ι. Κουτσελιός, Ι. Φραντζής, Β. Ζαχαριάδης, Φαν. Νικολέττος, Ι. Χαρίτος, Β. Θέμελης κι άλλοι, οι οποίοι εβολιδοσκόπησαν κατ’ αρχήν το νέον Εργ. Κέντρον, εάν θα ήτο διατεθειμένον να συνεργασθή μετ’ αυτών δια τον καταρτισμόν ενός κοινού ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον κ. Σ. Ευστρατίου. Το νέον Εργατικόν Κέντρον απέρριψε την πρότασιν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν ότι τα μαθήματα Χριστιανικών Κύκλων Κυριών άρχονται την 29ην Οκτωβρίου ε.ε. ημέραν Τρίτην και ώραν 4 μ.μ. εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ανω την δε 20ην-31ην τρέχοντος ημέραν Τετάρτην και Πέμπτην εις το Ορφανοτροφείον Θηλέων.
(Εκ της Ι. Μητροπόλεως)