Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Ρόδο και μια... πτώση από σκάλα, στις 28 Οκτωβρίου 1957

ΠΛΕΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΝ ΜΕ ΠΑΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΡΟΔΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΟΥ “ΟΧΙ” ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ-Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ-ΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πλέουσα εις το κυανόλευκον η Ρόδος, εορτάζει σήμερον την εθνικήν επέτειον της 28ης Οκτωβρίου. Απαντα τα δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά καταστήματα, ως και αι οικίαι έχουν σημαιοστολισθή.

Η ΕΠΑΡΣΙΣ
Σήμερον την 7ην πρωινήν θα γίνη η έπαρσις της ιστορικής Ελληνικής σημαίας του άλλοτε Βασιλικού Προξενείου της Ελλάδος εν Δωδεκανήσω, με συμμετοχήν της Φιλαρμονικής και τμημάτων Χωροφυλακής. Ταυτοχρόνως θα ηχήσουν χαρμοσύνως επί δεκάλεπτον όλοι οι κώδωνες των εκκλησιών της πόλεως. Ακολούθως, η Φιλαρμονική θα παριέλθη την πόλιν παιανίζουσα.

Η ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ
Την 9.30 πρωινήν θα έχη ολοκληρωθή η παράταξις των στρατιωτικών τμημάτων, σωματείων, οργανώσεων, μαθητών, προσκόπων και ελληνίδων οδηγών, μετά των λαβάρων και σημαιών των, προ του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού και εκατέρωθεν της παραλιακής οδού.

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Την 10ην πρωινήν θα αφιχθή ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού, ολίγον αργότερον δε θα φθάση ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Αμέσως θα αρχίση η τέλεσις Δοξολογίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος.

Μετά την Δοξολογίαν, ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα εκφωνήση τον Πανηγυρικόν της Ημέρας. Την 10.50 θα κατατεθή στέφανον εις τον Βωμόν Πατρίδος και θα τηρηθή ενός λεπτού σιγή.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
Την 11.05 πρωινή θα αρχίση η παρέλασις ενώπιον των επισήμων.
Μετά την παρέλασιν, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης και ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, θα δεχθούν τα συγχαρητήρια των αρχών και των πολιτών εις το Νομαρχιακόν μέγαρον.

Την 5.30 απογευματινήν θα γίνη επισήμως η υποστολή της σημαίας, την 6ην δε εσπερινήν η πόλις θα φωταγωγηθή.
Την 6.30 τέλος, θα λάβη χώραν λαμπαδηφορία ανά τας οδούς της πόλεως.

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Την 9ην πρωινήν χθες οι μαθηταί των διαφόρων σχολείων είχον συγκεντρωθή εις αυτά, εξεφωνήθησαν δε λόγοι υπό των διευθυντών των Σχολείων με θέμα την σημασίαν της 28ης Οκτωβρίου.

Εν συνεχεία, την 11ην πρωινήν συνεκεντρώθησαν οι μαθηταί,  οι πρόσκοποι και αι ελληνίδες οδηγοί εις την προ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πλατείαν, οπόθεν εκκινήσαντες την 11.30 κατηυθήνθησαν εις τον Βωμόν Πατρίδος, προηγουμένης της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Εις τον Βωμόν Πατρίδος κατέθεσαν στεφάνους άπαντα τα σχολεία, η Εφορεία Προσκόπων και η Εφορεία Ελληνίδων οδηγών. Ακολούθως εψάλη ο Εθνικός Υμνος. Την 5ην απογευματινήν, εγένετο τελετή καταθέσεως στεφάνων εις τον Βωμόν Πατρίδος, υπό του Δήμου Ρόδου, της Ενώσεως Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, των Εθνικών Οργανώσεων, των Ιδρυμάτων και των Σωματείων της πόλεως.

Την 5.30 απογευματινήν εγένετο η υποστολή της σημαίας, τιμάς δε απέδωσαν η Φιλαρμονική του Δήμου και διμοιρία Χωροφυλακής. Εν συνεχεία, ενώ η παραλιακή λεωφόρος είχε φωταγωγηθή η Φιλαρμονική επαιάνισε διάφορα θούρια εις την εξέδραν Μανδρακίου.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ
Χθες την 8.30 π.μ. εις την κοινότητα Κατταβιάς ο Κουπέλης Κωνσταντίνος ετών 42 κατέπεσεν από την εσωτερικήν σκάλαν της οικίας του, εκ της πτώσεως δε υπέστη εγκεφαλικήν διάσεισιν. Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Η κατάστασίς του δεν εμπνέει ανησυχίας.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κατά επισήμως παρασχεθέντα υπό του Ε.Ο.Τ. στοιχεία κατά τον εφετεινόν Αύγουστο αφίχθησαν εις την Ελλάδα 39.647 τουρίσται και εισεπράχθησαν 5.876.751 δολλάρια έναντι 32.215 περιηγητών και 5.011.410 δολλαρίων του αντιστοίχου μηνός του παρελθόντος έτους. Επίσης κατά το οκτάμηνον Ιανουάριος-Αύγουστος 1957 αφίχθησαν συνολικώς 177.020 τουρίσται και εισεπράχθησαν 25.553.751 δολλάρια.