Τρία άτομα συνελήφθησαν το 1957 να κυνηγούν στη Σάλακο με τους... φανούς

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΚΟ
Ως ανεκοινώθη, υπό Διεθνούς Επιτροπής Επιστημονικής Ερεύνης της Μεσογείου, προσεκλήθη ο Διευθυντής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου κ. Μάριος Ιωάννου, όπως συμμετάσχη εις την Γενικήν Συνέλευσίν της.
Η Συνέλευσις αύτη θα λάβη χώραν εις Μονακό τον Οκτώβριον του 1958.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας κ. Γεροκωστοπούλου οι μαθηταί οι φοιτούντες εις τα Νυκτερινά Γυμνάσια είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δικαιολογητικά των εργοδοτών των ότι η φοίτησίς των δεν κωλύει την εργασίαν των.

ΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΕΡΓΑ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου διετάχθησαν οι επιβλέποντες Μηχανικοί των έργων οδοποιΐας των νήσων να υποβάλουν εκθέσεις και χάρτας οι οποίοι να αναγράφουν τας τοποθεσίας εις τας οποίας εγένοντο ή τελούνται έργα.

ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Σαλάκου χθες και περί ώραν 0.30 πρωινήν οι Κουτσομανώλης Δημοσθένης ετών 27, Ραδιοτεχνίτης, οδηγών το υπ’ αριθ. 82722 αυτοκίνητον Ι.Χ. Τσαγκαράκης Σάββας ετών 19, γεωργός και ο Διακοβασιλείου Γαβριήλ ετών 21, γεωργός, κατελήφθησαν έξωθι του χωρίου Σαλάκου θηρεύοντες διά του ως άνω αυτοκινήτου. Εντός του αυτοκινήτου ευρέθησαν και κατεσχέθησαν εν κυνηγετικόν όπλον δίκανον και δύο λαγοί. Η σχετική δικογραφία μετ’ εκθέσεως κατασχέσεως και πρακτικόν ενεργηθείσης δημοπρασίας υπεβλήθη εις τον κ. Εισαγγελέα.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Χθες ανεχώρησεν εις Κάρπαθον ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Παναγιωτόπουλος.
Εις Κάρπαθον θα συνεδριάση το μονομελές, προς εκδίκασιν διαφόρων υποθέσεων.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας παρά τας εκκλήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών παρατηρείται απροθυμία των σεισμοπαθών όπως προσέλθουν διά την υποβολήν δικαιολογητικών εις την ως άνω υπηρεσίαν.
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν το ταχύτερον προς τακτοποίησιν των δικαιολογητικών των.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Νομού. Κατά την εν λόγω συνεδρίασιν, συνεζητήθη το θέμα προαγωγής υπαλλήλων του Δήμου Κω και ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ
Χθες τας πρώτας πρωινάς ώρας κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας λόγω θαλασσοταραχής το ατμόπλοιον «Θαλής ο Μιλήσιος».
Το εν λόγω ατμόπλοιον απέπλευσεν χθες την εσπέραν δι’ ανοικτήν θάλασσαν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΗ
ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα αρχίση από της προσεχούς Κυριακής περιοδείας ανά τας κοινότητας της νήσου. Συμφώνως προς το καταρτισθέν πρόγραμμα η περιοδεία του κ. Νομάρχου θα γίνη προς επιτόπιον εξέτασιν ζητημάτων απασχολούντων τας κοινότητας και τους κατοίκους. Την προσεχή Κυριακήν θα αρχίση την περιοδείαν του, δι’ επισκέψεως εις τας κοινότητας Τριάντα, Παστίδα, Δαματριά, Μαριτσά, Ψίνθος, Καλυθιές και Κοσκινού. Αι επισκέψεις του κ. Νομάρχου θα πραγματοποιούνται δε καθ’ εκάστην Κυριακήν.