Το τραγικό δυστύχημα του 1957 κοντά στο Ροδίνι

ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΔΥΟ ΝΕΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΒΕΣΠΑΣ

Τραγικόν δυστύχημα έλαβεν χώραν προχθές περί την 11ην νυχτερινήν πλησίον του Ροδινιού, με θύματα τον Θέμον Αθανασίου ελαιοχρωματιστήν ετών 32 ο οποίος απεβίωσεν επί τόπου και τον ΙωάννηνΤσίγκον, εκτελωνιστήν, ετών 30, ο οποίος μεταφερθείς εις το Νοσοκομείον, ευρίσκεται εν αφασία.

Κατά σχετικάς πληροφορίας αμφότεροι επέβαινον βέσπας, ερχόμενοι εις Ρόδον, εξ αγνώστων δε μέχρι στιγμής αιτίων, το δίτροχον προσέκρουσε εις κολωνάκι της οδού με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι επιβαίνοντες.

Ο Θέμος Αθανασίου κτυπήσας επί λίθου εις το ινιακόν οστούν έμεινεν άπνους. Ο Ιωάννης Τσίγκος ο οποίος είναι πατήρ ενός μικρού τέκνου, ανευρέθη υπό διερχομένου σωφέρ και μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον. Κατά τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ο Τσίγκος έχει υποστή εγκεφαλικήν διάσεισιν, αλλά την πρωΐαν ήρχισε να ομιλή.

Εν τούτοις ενεφάνισεν ολίγον αργότερον ελαφρόν πυρετόν.

ΜΕΓΑΛΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΑΣ ΠΗΓΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ως μεταδίδεται εκ Καλύμνου, κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού, ανετέθη εις τον εκ Κω εργολάβον κ. Φορτούνην η κατασκευή μεγάλου ξενοδοχείου εις τας ιαματικάς πηγάς “Θερμά” Καλύμνου. Προς τούτο έχει ψηφισθή κονδύλιον ανερχόμενον εις 700.000 δραχμάς εκ των οποίων 500.000 δραχμαί κατεβλήθησαν ήδη εις τον εργολάβον.

Η δαπάνη των 700.000 δραχμών αφορά τον Α’ όροφον του κτιρίου, ο οποίος θα περιλαμβάνη 4 υπνοδωμάτια, λουτήρας, ιατρείον, αναπαυτήριον και βοηθητικούς χώρους. Ο δεύτερος όροφος θα περιλαμβάνη περισσότερα δωμάτια και εν σαλόνι και θα ανεγερθή δια κονδυλίου, το οποίον θα ψηφισθή κατά το προσεχές οικονομικόν έτος.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Προχθές ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, συνεχίζων την περιοδείαν του μετέβη εις την κοινότητα Κρητηνίας όπου ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν και ωμίλησε. Την μεσημβρίαν ο Μητροπολίτης επεβιβάσθη πετρελαιοκινήτου εκ του όρμου Φανών και διεπεραιώθη εις την ιεράν Μονήν Πανορμίτου Σύμης, όπου θα παραμείνη μέχρι της προσεχούς Κυριακής. Ως γνωστόν την 8ην τρέχοντος επί τη πανηγύρει του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν.


ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Κατά δημοσιογραφικάς πληροφορίας εξ Αθηνών, υπό παραγόντων της Καλύμνου απεφασίσθη η έκδοσις Καλυμνιακού Ημερολογίου, περιλαμβάνοντος ποικίλην ύλην. Το εν λόγω Ημερολόγιον θα κυκλοφορήση κατά την 1ην του Νέου Έτους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου, ανεχώρησεν εις το εξωτερικόν ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Ταβλάριος προς τακτοποίησιν διαφόρων υποθέσεων. Κατά το διάστημα της απουσίας του θα τον αναπληροί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος Ζαΐρης.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΑ ΦΙΑΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΑΧΙΛΟΝ
Την 11.15 νυκτερινήν του παρελθόντος Σαββάτου εσημειώθη ζωηρόν επεισόδιον μεταξύ αμερικανών ναυτών, εις το ενταύθα παρά την Ψαροπούλαν καμπαρέ “Φλόριντα”. Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήτο ο τραυματισμός ενός 22ετούς ναύτου των ναυλοχούντων εις Ρόδον το Σάββατον αντιτορπιλλικών.
Ούτος ετραυματίσθη κατόπιν λογομαχίας υπό συναδέλφου του μαύρου ναύτου, δια μιας φιάλης, υπέστη δε σοβαρόν τραύμα εις την αριστεράν τραχηλικήν χώραν. Ανακρίσεων επελήφθη η Αμερικανική ναυτική αστυνομία, η οποία μετέφερε τον τραυματισθέντα εις το Νοσοκομείον.