Απαράδεκτο χαρακτηρίζουν οι υπάλληλοι του Kτηματολογίου μας το σχέδιο νόμου

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας   απέστειλαν οι  υπάλληλοι του Κτηματολογίου Ρόδου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε.

Οι υπάλληλοι αναφέρουν και επισημαίνουν συγκεκριμένα τις αδυναμίες, τις δυσκολίες αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν , έτσι ώστε να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας όσο πιο εύρυθμα γίνεται το κτηματολόγιό μας.

Υπογραμμίζουν συγκεκριμένα:
«Πέραν της εφαρμογής του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ιδιαιτερότητα των Κτηματολογίων Ρόδου, Κώ-Λέρου συνίσταται στο ότι βασίζονται σε ένα χειρόγραφο διπλογραφικό σύστημα καταχωρίσεως των εγγραπτέων πράξεων σε ειδικά βιβλία που τηρούνται τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην ιταλική γλώσσα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα στην νέα ελληνική.  

Στα βιβλία αυτά αποτυπώνεται εκτός των νομικών θεμάτων των συναλλαγών που αφορούν τα ακίνητα των νησιών Ρόδου , Κώ-Λέρου, οι διάφορες περίοδοι της ιστορίας της Δωδεκανήσου μέχρι την ενσωμάτωση αλλά και από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα μέχρι και σήμερα.  Αυτό βέβαια διαφαίνεται αφενός μεν από την μελέτη των ιστορικών βιβλίων που τηρούνται στα Κτηματολόγια Ρόδου, Κω-Λέρου και αφετέρου σε πλήθος άλλων στοιχείων που τηρούνται και βρίσκονται σε συνεχή τήρηση και που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα όπως σημαντικά έγγραφα της Ιταλικής Κατοχής, της μουσουλμανικής περιόδου και ιστορικών χαρτών και πολλών επιμέρους βοηθητικών δελτίων κλπ.  

Επίσης υπάρχει πλούσιο υλικό για ακαδημαϊκή μελέτη ιστορικού και  γλωσσολογικού περιεχομένου αφού αποτυπώνονται όλες οι περίοδοι της ιστορίας της Δωδεκανήσου μέχρι και σήμερα μέσα από τις κτηματολογικές μεταγραφές σε τέσσερις  γλώσσες αραβική, τουρκική, εβραϊκή, ιταλική και  ελληνική .

Οι δε δικαστικοί υπάλληλοι των Κτηματολογίων Ρόδου και Κώ-Λέρου έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες για τη μεταγραφή των εγγραπτέων πράξεων κάτι αντίστοιχο που δεν υπάρχει πουθενά στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.  
Αυτό συμβαίνει διότι για τη μεταγραφή των πράξεων αυτών απαιτείται η εμβάθυνση του αντικειμένου, η μελέτη του ακινήτου που ξεκινάει και είναι αποτυπωμένη από την ιταλική γλώσσα μέχρι και σήμερα.  

 Ο προσανατολισμός και εντοπισμός της ιστορίας του ακινήτου έχει αποτυπωθεί σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με τη μορφή αριθμών ήτοι της Κτηματολογικής Μερίδας.

Οι υπάλληλοι των Κτηματολογίων Ρόδου Κώ-Λέρου είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι  στον τομέα αυτό κάτι το οποίο δεν αποτυπώνεται πουθενά ως τυπικό προσόν ούτε υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση για  τις γνώσεις αυτές από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό φορέα.  Πλήθος συναλλασσομένων, όπως πολίτες, νομικοί και μηχανικοί, εξυπηρετούνται καθημερινά με την κάθε δυνατή προσπάθεια από τους υπαλλήλους των Κτηματολογίων Ρόδου Κώ-Λέρου ώστε να κινηθεί η ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Ρόδου χωρίς μηχανογράφηση, στηριζόμενοι σε αυτό το ιδιαίτερο αναλογικό και χειρόγραφο σύστημα μεταγραφών.

Το δε κόστος για την παραλαβή, σχεδιαγραμμάτων, πιστοποιητικών, πράξεων προς μεταγραφή (δικαιωμάτων) θα επιβαρύνει τους Δωδεκανήσιους πολίτες από 70%-80% των υφιστάμενων δικαιωμάτων (νέοι έμμεσοι φόροι).  
Το σχέδιο νόμου είναι απαράδεκτο διότι έχει συνταχθεί βάσει της λογικής της λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων της λοιπής Ελλάδας χωρίς να ενημερωθούν οι αρμόδιοι για τη λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου τα οποία ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΝΟΜΑ.