Δωδεκανήσιος Εθνικός αθλητής ονομάσθηκε ο Γ. Ξίπας

ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΔΩΔΕΚ/ΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
Την 26ην λήγοντος έλαβον χώραν εις Αρχάγγελον αθλητικαί εκδηλώσεις ανωμάλων δρόμων και ποδοσφαιρικών συναντήσεων πρωτοβουλία του Γ.Σ. Άρεως με συμμετοχήν του ΑΟΝ και Παιδοπόλεως Καλάθου. Κατ’ αυτάς εκτός του όλου ευχαρίστου των ανεδείχθησαν και δύο νέοι αθλητικοί αστέρες ήτοι Τσαμπίκος Π. Παναγιωτάς  και ο Σάββας Ψαράς.

Απενεμήθησαν διπλώματα και μετάλλια εις τους νικητάς και τους παλαιμάχους Αρχαγγελίτας ιδιαιτέρας τιμής αποδοθείσης εις τον παλαίμαχον  πρωταθλητή Γ. Ξίπα. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΠΣΔ κ. Μίσιος επιδίδων εις αυτόν το δίπλωμα τιμής μετάλλιον και κύπελλον εκ μέρους του προεδρείου του Άρεως τον ωνόμασεν Δωδεκανήσιον εθνικόν Αθλητήν υπό τας ζητωκραυγάς και τα χειροκροτήματα των πολυπληθών φιλάθλων.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΗΥΧΗΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΚΥΠΡΟΥ
Ως πληροφορούμεθα δι’ εγγράφου του το Νέον Εργατικόν Κέντρον προς την Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργατών Κύπρου, εύχεται Ευτυχές το Νέον Έτος των Κυπρίων εργατών και εκφράζει την πεποίθησιν ότι εντός του 1958, η Κύπρος θα είναι ελευθέρα και ηνωμένη μετά της μητρός Ελλάδος.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΩΝ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Την 24ην τρέχοντος εφορτώθησαν υπό της Εταιρείας ΚΑΪΡ επί του ατμοπλοίου “Βέγα” 200 τόνοι οίνων, προοριζόμενοι διά την Δυτικήν Γερμανίαν. Ως γνωστόν, κατά τον παρελθόντα μήνα έτυχον εξαιρέτου υποδοχής εις την Γερμανικήν αγοράν, οι εξαχθέντες υπό της ιδίας εταιρείας 110 τόνοι οίνων.
Εξ’ άλλου, κατά τον τρέχοντα μήνα, ποσότης 300 περίπου τόννων οίνων της ΚΑΪΡ, εκφορτώθη και απεστάλη εις διαφόρους πόλεις της λοιπής Ελλάδος.

ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΟΤΟΣΑΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Προχθές και περί ώραν 3.30 μ.μ. το υπ’ αριθ. 82.352 αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του εν αδεία ευρισκομένου και διαμένοντος στρατιώτου Μίγκλη Κων/ντίνου ετών 23, υπηρετούντος εις Σχολήν Μονίμων Υπαξιωματικών Σάμου, συνεκρούσθη εις την Πλατείαν Ελευθερίας μετά του υπ’ αριθ. 5746 μοτοσακό, οδηγουμένου υπό του Τάλια Γεωργίου ετών 44, κατοίκου Ρόδου με αποτέλεσμα να τραυματισθή ο τελευταίος μάλλον ελαφρώς.

Υπό του Α! Αστυν. Τμήματος Ρόδου ενεργούνται τα δέοντα.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΕΡ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας το προσεχές Σάββατον θα δοθεί και άλλη παράστασις διά τους εργαζομένους, υπό του ευρισκομένου εις Ρόδον θιάσου. Η πρώτη παράστασις δίδεται σήμερον. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν εισιτήρια εκ των γραφείων της Επιθεωρήσεως Εργασίας.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σήμερον άπαντα τα καταστήματα κ.τ.λ. θα παραμείνουν ανοικτά κανονικώς δεδομένου ότι είναι η τελευταία Κυριακήν του έτους και έχει καθορισθή ως εργάσιμος.

ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΞΥΔΗ
Ο Θίασος Ξύδη θα δώσει σήμερον Κυριακήν τρεις παραστάσεις. Η προσέλευσις του κοινού εις το Δημοτικόν Θέατρον παρουσιάζεται ήδη ζωηρά, ο θίασος δε ικανοποίησε γενικώς.