Η καταιγίδα που έπληξε  το νησί της Ρόδου το 1864

Του Αντώνη Βενέτη

Η πρώτη,  δημοσιευόμενη “είδηση” αναφέρεται στον Βαρώνο Σίμωνα Σίνα (1810-1876), ο οποίος αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών του εκ των κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων, του Τήνιου Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904). Ένας ομογενής αυτοκτονεί στην Αίγυπτο και ένας φωτισμένος ιεράρχης από την Λαμία διαπρέπει διεθνώς.

Η επόμενη “είδηση” αναφέρεται στους τότε βουλευτές, οι οποίοι φροντίζουν οι, δαπάνες μεταφοράς τους στις εκλογικές τους περιφέρειες να βαρύνουν το δημόσιο ταμείο... Η επόμενη “είδηση” αναφέρεται σε μία φυσική καταιγίδα που πλήττει την Ρόδο, ο συντάκτης της οποίας, με σαφήνεια και βραχυλογία, δίνει μία αίσθηση ζωντανής πραγματικότητας στην περιγραφή του φυσικού φαινομένου.

Ακολουθούν “ειδήσεις” αναφερόμενες, σε Άγγλους φιλέλληνες και σ’ ένα ναυάγιο στα νερά του Μαλέα, εις το οποίο, πλην ενός, επνίγη όλο το πλήρωμα του πλοίου και σε μια επιδημία, η οποία, στα Δωδεκάνησα, πλήττει μέχρι θανάτου 400 παιδιά!

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 16.10.1864. Ο φιλογενής κ. Σίνας Βαρώνος ώρισεν εις τον εν Μονάχω σπουδαστήν της ζωγραφικής κ. Λύτραν μηνιαίαν επιχορήγησιν 300 φράγκων προς εξακολούθησιν και αποπεράτωσιν των σπουδών τους.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 20.10.1864. Αναγινώσκομεν εις την “Αίγυπτον” της Αλεξανδρείας τα επόμενα: “Δυστύχημα αξιοθρήνητον συνέβη την εβδομάδα ταύτην. Νέος τις Έλλην, Κωστής το όνομα, υπάλληλος εις τον σιδηρόδρομον, χαρακτήρος μελαγχολικού, έθεσεν επί της σιδηράς ταινίας τον λαιμόν του καθ’ ο καιρόν η μηχανή ελάμβανε τον δρόμον της· ως έκαστος δυνατόν να κρίνη το νήμα της ζωής του δυστυχώς απεκόπη ακαριαίως εκ της επί του λαιμού του διαβάσεως του καταπληκτικού όγκου της ατμομηχανής μετά των συνδεομένων αμαξιών.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 29.10.1864. Ο σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος κ. Καλλίνικος Καστάρχης ωνομάσθη επίτιμος πρόεδρος του εν Παρισίοις συλλόγου της Αφρικής, αποσκοπούντος, ως γνωστόν, εις την κατάργησιν της σωματεμπορίας και της δουλείας κατά τε την Αμερικήν, την Βραζιλίαν και τας εν τη Αφρική κτήσεις.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 19.11.1864. Πληροφορούμεθα, ότι οι πληρεξούσιοι της Κερκύρας αναχωρούσιν εντεύθεν δι’ εκτάκτου πολεμικού πλοίου, όπερ εχορηγήθη αυτοίς παρά της κυβερνήσεως. Η τοιαύτη πράξις είναι υπερτέρα πάσης αναιδείας, οι δε υπουργοί, οι ενδίδοντες εις μικροπρεπείς απαιτήσεις και σπαταλούντες τον δημόσιον πλούτον είναι άξιος πάσης μομφής.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 30.11.1864. Καθ’ α γράφουσιν εκ Ρόδου, την νύκτα της 8ης προς 9ης Νοεμβρίου τρομερά καταιγίς ενέσκηψεν εις Ρόδον, αρξαμένη διά κεραυνού του οποίου ο κρότος ανεπόλησεν εις τα πνεύματα των ανθρώπων την άλλοτε της πυριταποθήκης έκρηξιν· ο αήρ εκλονίσθη τοσούτον, ώστε εις πολλάς οικίας αι θύραι και τα παράθυρα αυτών ηνοίχθησαν μετά κρότου, τα δε υαλία αυτών κατεθραύσθησαν. Μετά τον κυεραυνόν επήλθε βροχή ραγδαιοτάτη, ως κατακλυσμού· το μέγα εστίον του υγειονομείου εθραύσθη· η στέγη μίας μεγάλης αποθήκης του καθαρτηρίου αφηρπάσθη· φραγμοί, θύραι, παράθυρα εγένοντο ανάρπαστα, το έδαφος ην πλήρες συντριμμάτων· αι αστραπαί ήσαν τοσούτον συχναί, ώστε το φως των δύο φάρων ουδόλως εφαίνετο· ο κεραυνός έπεσεν εις πολλά μέρη.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 4.12.1864. Ο περιώνυμος Λόρδος Δέρβης, αρχηγός των συντηρητικών, εξεδοτο κατ’ αυτάς έμμετρον μετάφρασιν της Ιλιάδος του Ομήρου εις την αγγλικήν γλώσσαν. Και ο επιφανής Ιστοριογράφος της Ελλάδος Γεώργιος Γρότε, εκδίδει προσεχώς τρίτομον συγγραφήν περί του Πλάτωνος και των άλλων εταίρων του Σωκράτους.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 11.12.1864. Ο πρώην αντιβασιλεύς της Ιρλανδίας λόρδος Κάρλσλυ προ πολλού πάσχων, απεβίωσε κατ’ αυτάς. Ο διακεκριμένος ούτος ευπατρίδης συνέγραψεν μεταξύ πολλών άλλων, περιήγησιν τινα εν Ελλάδι, ην προ χρόνων εξέδωκεν ο επίσης τελευτήσας βορειοαμερικανός φιλέλλην κ. Φέλπων.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 18.1.1869. Την 6η προς 7η του ισταμένου ...μεταξύ του ακρωτηρίου Μαλέα και Κυθήρων εναυάγησε το πλοίον του πλοιάρχου Εμ. Ιω. Γλύφη εκ Λέρου υπό σημαίαν ελληνικήν με φορτίον σίτου... διευθυνόμενον εις Μασσαλίαν. Όλον το πλήρωμα εξ εννέα επνίγη, πλην ενός ναύτου.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 14.8.1869. Καθ’ α γράφουσιν εκ Ρόδου κατά το θέρος τούτο ενέσκηψεν εις τας Σποράδας, είδος πυρετού επί των παιδίων, εξ ων απεβίωσαν τα 400.