Ύστερα από 30 χρόνια θα  ελέγξουν την στατική επάρκεια του κτιρίου του ΙΚΑ

Ακόμα προσπαθεί ύστερα από... 30 χρόνια, η διοίκηση του ΙΚΑ να διαπιστώσει την στατική επάρκεια του παλιού κτιρίου του ΙΚΑ, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου!

Ενώ το κτίριο έχει ερειποποιηθεί λόγω και της εγκατάλειψης η διοίκηση του ΕΦΤΑ αποφάσισε να αναθέσει μελέτη με σκοπό να γίνουν επιτόπιοι και εργαστηριακοί ελέγχοι, αποτίμηση της επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου.
Μετά από... 30 και πλέον χρόνια που έχει εγκαταλειφθεί το κτίριο, οι αρμόδιοι του ΙΚΑ ...”ξύπνησαν” και προσπαθούν να διαπιστώσουν την στατική επάρκειά του!

Προφανώς η κινητικότητα αυτή, έχει σχέση με τις πληροφορίες ότι το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) σκοπεύει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο κτίριο, πιθανόν και με στέγαση δικών του υπηρεσιών.
Βεβαίως και στο παρελθόν είχαν υπάρξει παρόμοιες προθέσεις αλλά ...αγνοείται η τύχη τους!

Το γεγονός πάντως αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους.
Αυτονόητο είναι ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά με τους ρυθμούς που κινείται το ελληνικό κράτος μάλλον δεν θα προλάβει, όταν το αποφασίσει γιατί θα καταρρεύσει.
Η διοίκηση πάντως του ΕΦΚΑ, ασχολήθηκε με το θέμα σε πρόσφατη συνεδρίασή της, στις 11 Ιανουαρίου, και στην απόφαση της αναφέρει τα εξής:

“Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Την απόρριψη ως μη κανονικής, λόγω του εκπρόθεσμου της υποβολής, της προσφοράς της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ‘CERS – Consultant Engineer’, που υποβλήθηκε στον συνοπτικό διαγωνισμό: «Επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι, αποτίμηση επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου επί των οδών Μ. Κων/νου και Παλαιολόγου στην Ρόδο».

Β) Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της ως άνω τεχνικής υπηρεσίας, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω απόρριψης της μοναδικής προσφοράς που υπεβλήθη στον διαγωνισμό.

Γ) Την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 59.500,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ( ή 73.780,00 € με το Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της τεχνικής υπηρεσίας
«Επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι, αποτίμηση επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου επί των οδών Μ. Κων/νου και Παλαιολόγου στην Ρόδο», χωρίς τροποποίηση στους όρους της διακήρυξης.
Δ) Τη θεώρηση της Διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ”