Ποιοι παραγωγοί της Δωδεκανήσου βραβεύθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Εκυκλοφόρησε χθες το μηνιαίον Δελτίον Γεωργικών πληροφοριών της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, με ποικίλην ύλην ενδιαφέρουσαν ολόκληρον τον αγροτικόν κόσμον της περιφερείας. Εις το Δελτίον αναφέρεται ότι επηνέθησαν κατά την Διεθνή Εκθεσιν Θεσσαλονίκης κατά το 1957 οι παραγωγοί, Σωκράτης Πρεσβύρης, Μιχαήλ Τσαγκάρης, Θεόδωρος Κατσαρενός, Αλέξανδρος Σεγρέδος, Στέφανος Στεφανής, Γεώργιος Χατζηαντωνίου, Ιάκωβος Παπαϊωάννου, Ησαΐας Βρακίδης, Χρυσαφίνα Μανάκη, Γεώργιος Μπάκης, Γεώργιος Κυριαζής, Σάββας Σαββάκης, Γεωργία Κωστιού, Απόστολος Χατζηαναστάσιος, Σταμάτιος Χατζησάββας και Πόπη Καμπούρη. Ελαβον έπαθλα οι Ιωάννης Μπονιάτης και Κωνσταντίνος Τσέκας. Ελαβε Χαλκούν Μετάλλιον η Παρασκευή Λαού. Ελαβον μετάλλια αργυρά οι Δημήτριος Σταυράκης, Μιχαήλ Λυκοπάντης, Κωνσταντίνος Λαός και Αναστάσιος Βενετοκλής. Τέλος έλαβον χρυσά μετάλλια οι Νικόλαος Χαραλάμπους, Μιχαήλ Μαχαιράκης, Ευστάθιος Διακογεωργίου, Κωνσταντίνος Βρακάς, Χρήστος Ζερβός, Ιωάννης Κορκίδας, Ιερεύς Σταμάτιος Χατζηνικολάου και Σταύρος Σταυρής.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΑΦΗΡΕΣΑΝ 17 ΦΙΑΛΑΣ ΛΙΚΕΡ
Τας νυκτερινάς ώρας της 11ης προς 12η τρέχοντος άγνωστοι Αμερικανοί ναύται των ναυλοχούντων Αμερικανικών πλοίων, έθραυσαν ένα υαλοπίνακα της αποθήκης του εν Νέα Αγορά παραπήγματος του Γεωργίου Παούρη του Κων/νου και αφήρεσαν εκ τούτου 17 φιάλας λικέρ και οίνου συνολικής αξίας 209 δραχμών. Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ενεργούνται τα δέοντα.
 


ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ
Χθες την πρωΐαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου επεσκέφθησαν τον κ. Νομάρχην και του ανέπτυξαν το θέμα της πωλήσεως παντοφλών κ.λπ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΤΟΥ “ΟΛΥΜΠΙΑ” ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 13.

Ο πλοίαρχος του υπερωκεανείου “Ολύμπια” κ. Δημήτριος Σιγάλας, απέστειλε προς τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Πλοίαρχος και πλήρωμα υπερωκεανείου “Ολύμπια”, όπως εκτελούν Μεσογειακήν κρουαζιέραν, εισήλθεν εις Ελληνικά ύδατα, χερετίζουν εκ Ρόδου, ιδιαιτέρας πατρίδος σας εκλεκτόν της τέκνον, διευθύνον επιδεξίως τας τύχας της Ελληνικής Ναυτιλίας».

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΣ ΔΙΑ ΔΩΔ/ΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο εκεί ευρισκόμενος βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Χαρίτος, συνειργάσθη μετά του Γενικού Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων. Επίσης ο κ. Χαρίτος συνειργάσθη μετά των υπηρεσιών, του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, επί θεμάτων της αρμοδιότητος του Υπουργείου, αφορώντων την Δωδεκάνησον.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕΝ Η Φ.Ε.Δ. ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Υπό της φιλοτεχνικής Ενώσεως Δωδεκανήσου εζητήθη δι’ εγγράφου της από το Υπουργείον Συγκοινωνιών, όπως εγκρίνη την σήμανσιν των εξερχομένων εκ Δωδεκανήσου επιστολών κατά την 6ην, 7ην και 8ην Μαρτίου, δι’ ειδικού αναμνηστικού σημάντρου. Το εν λόγω σήμαντρον θα τεθή επί τη συμπληρώσει δεκαετίας από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου με την Πατρίδα και επ’ ευκαιρία των επισήμων εορτών αι οποίαι θα λάβουν χώραν παρουσία των Βασιλέων και της Κυβερνήσεως.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑΣ ΛΑΪΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Την πρωΐαν χθες ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνοδευόμενος υπό των Διευθυντών του ΟΔΑΠΔΔ και της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, επεσκέφθη τον χώρον των πρώην εργοστασίων “Σάιφε” και Κολονιάλε, όπου ανεγείρονται αι νέαι Λαϊκαί κατοικίαι και επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας.