25.000 χρυσές λίρες Αγγλίας θα δαπανηθούν για το ράλλυ της Ρόδου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Δ. ΔΙΑ ΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Υπό του ΕΒΕΔ απεστάλη προς τους Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Υπουργόν Συντονισμού, Υπουργόν Εμπορίου, Διοικητήν Τραπέζης Ελλάδος και Νομισματικήν Επιτροπή το ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Διερμηνεύοντες ομόφωνον απόφασιν Διοικούσης Επιτροπής Επιμελητηρίου μας διατυπώνομεν πλήρη αντίθεσιν παραγωγικών τάξεων Ρόδου δια πρόσφατον απόφασιν Νομισματικής Επιτροπής καθοριστικής κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ βιομηχανιών και βιοτεχνιών δι’ υπαγωγήν τούτων, εις σύστημα χρηματοδοτήσεως άκρως αντίθετον προς τας πραγματικάς εις κεφάλαια ανάγκας τούτων και ανατρέπουσαν την μέχρι προσφάτως ισχύουσαν πολιτικήν όσον το δυνατόν ευρυτέρας χρηματοδοτήσεως μικράς βιομηχανίας ως δέον χαρακτηρισθούν νεαραί βιομηχανίαι Δωδεκανήσου καταδικαζόμεναι δια προσβαλλομένης αποφάσεως εις αφανισμόν, απονέκρωσιν και ανάσχεσιν εξελίξεως τούτων προς ευρυτέραν ανάπτυξιν στοπ.

Χρηματοδοτήσεις βιομηχανικών επιχειρήσεων εν Δωδεκανήσω δέον όπως κρίνωνται υπό Τοπικών Τραπεζών αποκλειστικώς ως μέχρι σήμερον βάσει πραγματικών αναγκών αυτών απορρεουσών από κύκλον εργασιών στόπ. Εξαιτούμεθα άμεσον τροποποίησιν προείρειται αποφάσεως και αποκατάστασιν πραγμάτων εις προτέραν θέσιν.

Εν Ρόδω τη 18-4-58
Εμποροβιομηχανικόν Επιμελητήριον Ρόδου
Ο Πρόεδρος ΑΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

650 ΞΕΝΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΠΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ
Ως ανεκοινώθη παρά της αρμόδίας υπηρεσίας, εις τα μεγάλα ξενοδοχεία της Ρόδου ευρίσκοντο χθες 650 ξένοι περιηγηταί, οι περισσότεροι των οποίων είναι Γερμανοί, Σουηδοί και Νορβηγοί. Επίσης ανεκοινώθη ότι την 23ην τρέχοντος θα καταπλεύση εις Ρόδον το Γερμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Αριάδνη” με 250 ξένους τουρίστας. Επίσης την ιδίαν ημέραν θα καταπλεύση το “Σεμίραμις” με 160 περιηγητάς.

25.000 ΧΡΥΣΑΙ ΛΙΡΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΑ ΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΑΛΛΕΫ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατ’ ανακοίνωσιν του αυτοκινητιστικού Συλλόγου ο “Ερμής” Ρόδου, υπό της ΕΛΠΑ παρελήφθησαν 25.000 χρυσαί λίραι Αγγλίας διατεθείσαι υπό των Εταιρειών Αυτοκινήτων δια την διοργάνωσιν αγώνος ταχύτητος εις Ρόδον την 26ην Ιουνίου. Ως εγνώσθη ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΑ κ. Στάικος όστις ευρίσκεται εις Αμερικήν θα αφιχθή εις Ρόδον την 9ην Μαΐου δια να μελετήση τας οδούς όπου θα διεξαχθή ο αγών. Τας αρχάς του Ιουνίου θα αφιχθούν 20 άσσοι του βολάν εξ όλων των μερών της Ευρώπης.