Χρηματοδότηση μελέτης  για την επέκταση του λιμανιού των Λειψών

Ποσό 300.000 ευρώ διατίθεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την μελέτη επέκτασης του λιμανιού των Λειψών και την κατασκευή αποβάθρας.

Η απόφαση εκδόθηκε χθες και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

«Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αρ. 138589/15-12-2017 Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2017, στην ΣΑΜ 070 του έργου με τίτλο: «Μελέτη Επέκτασης Λιμένα Λειψών και Κατασκευής Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών», με προϋπολογισμό 300.000,00 € και Ενάριθμο έργο 2017ΣΜ07000001.

2. Την με αρ.πρωτ. 3122.1-T54/16065/2018/01-03-2018 (ΦΕΚ 942/Β/16-03-2018) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, με την οποία ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Επέκταση λιμένα Λειψών και κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών» και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (Δ20/α) αυτής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3. Την με Α.Π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-7-17) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’147)», απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

4. Την ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-3-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16) Εγκύκλιο «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018» (τκ=1,211).

5. Ότι η δαπάνη για την ανάθεση της υπόψη μελέτης, σύμφωνα με την Προεκτίμηση Αμοιβών που έκανε η Υπηρεσία μας, ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης.

Και επειδή:
1. Για να καταστεί δυνατή η απ’ ευθείας διασύνδεση του Λιμένα Λειψών με την ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιώς – Δωδεκανήσου, απαιτείται η επέκταση του υπάρχοντος Λιμένα με την κατασκευή νέας αποβάθρας οχηματαγωγών σκαφών.

2. Με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07000001 «Μελέτη Επέκτασης Λιμένα Λειψών και Κατασκευής Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την δέσμευση ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07000001 της ΣΑΜ 070 του ΠΔΕ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης Λιμένα Λειψών και Κατασκευής Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών».

2. Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της Μελέτης που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ και των απρόβλεπτων στο ποσό της σύμβασης.

3. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου «Επέκταση Λιμένα Λειψών και Κατασκευή Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών».

4. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

5. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής.

6. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ»