Συνεδριάζει στη Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο στη Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, για να εξετάσει τρέχοντα θέματα και μεταξύ αυτών θα γίνει συζήτηση και για τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, που προτείνονται μέσα από το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ: 1ο

Συζήτηση επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της ∆ημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Εισηγητής: Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 2ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», με τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 3ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών», με τίτλο «∆ημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου- εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας»
Εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 4ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά της ∆ωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», με τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας».
Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ: 5ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά της ∆ωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών», με τίτλο «∆ημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου- εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας»
Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ: 6ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2018 Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Κυκλάδων Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 7ο
Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ: 8ο
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018 Εισηγητές: Α. Παπούλης Αν. Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτ. Πρ/σμού ∆ωδεκανήσου Β. Γιαννούρης, Αν. Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: 9ο
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων    εκτέλεσης Προϋπολογισμού ∆’ Τριμήνου 2017.
 Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 10ο
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 - Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ». (Από αναβολή).
Εισηγητής: Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ: 11ο
Ακύρωση της υπ. αριθμ.146/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο «∆ιαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας ∆ιάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜ∆ΚΦ)».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σωτρίλλης Θωμάς

ΘΕΜΑ: 12ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ονούσας».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μαργαρίτης Γιάννης

ΘΕΜΑ: 13ο
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: 14ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Έρευνα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση Μελισσοκομικών προβλημάτων στα νησιά των Κυκλάδων Προϋπολογισμού 19.900 € προ ΦΠΑ.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 15ο
Έγκριση 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα.
Εισηγητής: Έπαρχος Μηνατσής Γιάννης

ΘΕΜΑ: 16ο
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων».
Εισηγητής: Έπαρχος Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ: 17ο
Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: 18ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.