Απερρίφθη η πρόταση για  το νηπιαγωγείο Παστίδας

Απερρίφθη με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η πρόταση για την ανέγερση 2θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου στην Παστίδα.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται:
“Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029045 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.370.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 859/ 27.03.2018 Πρόσκλησης «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης διότι διαπιστώθηκε η έλλειψη των κάτωθι στοιχείων:
(α) του εγκεκριμένου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - Τοπικού Ρυμοτομικού,
(β) του εγκεκριμένου από το ΥΠΠΕΘ Κτιριολογικού Προγράμματος,
(γ) της θετικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών για την υλοποίηση του έργου, και
(δ) τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού - Υποέργο 2 (προσφορές, έρευνα αγοράς, κλπ).

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης 110427/ ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016)”.