Άρχισαν οι ετοιμασίες στα Μάσαρη για την εξαγωγή σταφυλιών

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Στον αγαπητόν μου εξάδελφον Μιχαήλ Συντροφιόν λαβόντα το δίπλωμα της Φαρμακευτικής του εύχομαι καλήν σταδιοδρομίαν.

Β. ΦΩΤΑΚΗΣ (Φαρμακοποιός)

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Στον αγαπητόν μου ανεψιόν Παναγή Παναγή, λαβόντα το δίπλωμα της Ιατρικής, του εύχομαι καλήν σταδιοδρομίαν.
Β. ΦΩΤΑΚΗΣ (Φαρμακοποιός)

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Στην εορτάζουσα Χριστίναν Μιχ. Μαντικού ευχόμεθα χρόνια πολλά.
B.K.

ΔΩΡΕΑΙ
Ο Κος και Κα Ιωάννου Tσαβαρή εδώρησαν εις τον Οίκον Κολυμπίων Ρόδου το ποσόν των διακοσίων δραχμών, εις μνήμην της Μαρίας Βαρδουλάκη.

ΕΙΣ ΜΑΣΑΡΗ ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Μια σοβαρά εργασία ήρχισε κατ’ αυτάς εις Μάσσαρι, όπου ο Εξαγωγικός Οίκος Β. Αλεξοπούλου εγκατέστησε το συνεργείον του διά την προπαρασκευήν των κιβωτίων των προς εξαγωγήν σταφυλών.

Το συνεργείον τούτο αποτελείται εξ ειδικευμένων προς τούτο εργατών και εργατίδων, τους οποίους έφερεν εξ Άργους και σοβαρού αριθμού άλλων μαθητευομένων εκ του χωρίου, εις το οποίον εδόθη ούτω μία ζωηρά κίνησις.

Το συνεργείον παραλαμβάνει σταφυλάς του είδους Ροζακί και μετά την ζύγυσίν των τα τοποθετεί εις κιβώτια ξύλινα ενδεδυμένα με κατάλληλον χάρτην μέχρι βάρους 10 χιγρ.

Προ της τοποθετήσεώς των γίνεται διαλογή των ρογών, ώστε να μη είναι σάπιαι ή πολύ μικραί ή να φέρουν εγκαύματα. Τόσον διά την ακρίβειαν του βάρους, όσον και διά την καλήν ποιότητα και εμφάνισιν των σταφυλών γίνεται έλεγχος υπό των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίον επιθυμούν να εξασφαλίση διαρκείς τας εξαγωγάς  της χώρας επί του προκειμένου δεικνύει αρκετήν αυστηρότητα. Διό και συνιστάται εις τους παραγωγούς, διά το ίδιον άλλως τε όφελος, όπως προσάγωσι πάντοτε την καλυτέραν ποιότητα, αλλά και να καταβάλλωσι εν τω μέλλοντι προσπάθειαν προς βελτίωσιν της ποιότητος της παραγωγής των.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Ο Γ. Σ Διαγόρας υπέστη διά πρώτην φοράν βαρείαν ήττα κατά τας εκλογάς προς ανάδειξιν νέου Συμβουλίου εις την Ένωσιν Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Ούτω Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Καραγιαννίδης (Δωριέως), Αντιπρόεδρος ο κ. Δοξόπουλος (ΑΟΝ), Γενικός Γραμματεύς ο κ. Καταβενάκης (ΑΕΠ) Ταμίας ο κ. Βιττώριας (Ολυμπιακού) και Έφορος ο κ. Σπανός (Διγενή).

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ “ΖΑΝ ΜΕΡΜΟΖ”
Κατέπλευσαν χθες εις τον λιμένα τα τουριστικά ατμόπλοια “Ερμής”, “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με ξένους περιηγητάς οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Άπαντα τα εν λόγω σκάφη απέπλευσαν  την νύκτα.
Εξ άλλου, σήμερον αναμένεται το Γαλλικόν “Ζαν Μερμόζ” με 450 περιηγητάς.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την αποστολήν ενός υποτρόφου εις το Εξωτερικόν, προς μετεκπαίδευσιν εις την Θηρευτικήν Οικονομίαν, θηραματικήν ζωολογίαν και αλιείαν ρεόντων υδάτων. Πληροφορίαι παρέχονται παρά του Ιδρύματος, Λυσικράτους 14, Αθήναι.

ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων απεφάσισε την διοργάνωσιν εκδρομής εις Κάρπαθον και εκάλεσε τα μέλη του να δηλώσουν συμμετοχήν. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθή την 11ην Αυγούστου διά του ατμοπλοίου της γραμμής, πιστεύεται δε ότι θα σημειώση επιτυχίαν.