Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με 14 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ» την 8η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων προς τιμήν της Αυτού Εξοχότητας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυλοπούλου».

2. Τριμηνιαία έκθεση β τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος δήμου Καρπάθου έτους 2018.

4. Τροποποίηση (4η) προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2018.

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Καρπάθου και τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης και έργων απορροής των όμβριων υδάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» με προϋπολογισμό 529.000,00 €.

6. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου».

7. Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου από Ξενοδοχείο Αλεξίου μέχρι Άφωτη (Φελλουζή)».

8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης απορριμμάτων Δήμο Καρπάθου.

9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΝΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPVq79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.

10.Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Καρπάθου στους όρους και συμφωνίες της ειδικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ».

11.Μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου.

12.Αντικατάσταση μελών επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

14.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας «απόφραξη και καθαρισμός φρεατίων και αποχετευτικών δικτύων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ