Λεξιστορείν: Οι κουτσουλιές!

Η λέξη κουτσουλιά δηλώνει τα περιττώματα των πουλιών ή με μεταφορική σημασία κάτι που είναι πολύ μικρό, που έχει πολύ μικρές διαστάσεις. 

Η λέξη  προέρχεται από τον παλιότερο τύπο «κοτοτσιλιά» κι είναι σύνθετη με α’ συνθετικό την λέξη κότα και β’ συνθετικό το ρήμα τσιλώ = αποπατώ.

Αρχικά δήλωνε τα περιττώματα της κότας για να γενικευθεί αργότερα η χρήση της για όλα τα πουλιά.