Ψήφισμα για το Κυπριακό από το συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκάνησου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ

Κατά το συνερχόμενον σήμερον εις το Εθν. Θέατρον Συνέδριον Δήμων-Κοινοτήτων Δωδ/σου θα ομιλήση ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης εν συνεχεία δέ θα εγκριθή ψήφισμα διά το Κυπριακόν. Ακολούθως θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο κ. Νομάρχης.

Μεταξύ των συζητηθομένων θεμάτων είναι η ανασκόπησις της καταστάσεως των Δήμων και Κοινοτήτων, η εν γένει λειτουργία του ΟΔΑΠΔΔ και λήψις αποφάσεως ώστε η Προεδρία να ανατίθεται εις τον Πρόεδρον της Τοπικής Επιτροπής τροποποιουμένου του Νόμου, η άμεσος εκλογή Δημάρχων και κοινοταρχών κ.λπ.


Διωρίσθησαν αντιπρόσωποι της Α.Β.Ι.Κ.Ω. εις ολόκληρον την χώραν δι’ επέκτασιν
της εμπορίας τοματοπολτού

ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). - Επέστρεψεν εκ της περιοδείας του ανά την Πελοπόννησον, Ανατολικήν, Δυτικήν και Κεντρικήν Μακεδονίαν, Θράκην και Θεσσαλίαν ο επόπτης Συνεταιρισμών Κω κ. Σπύρος Κοντέσης. Ο κ. Κοντέσης κατά την περιοδείαν του διώρισεν αντιπροσώπους διά την επέκτασιν της εμπορίας του τοματοπολτού του Συνεταιριστικού Εργοστασίου Α.Β.Ι.Κ.Ω.

Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΗ ΕΝ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ “ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ” ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
 Ως ανεκοινώθη, τα νέα δρομολόγια της «Αδριάτικα» θα αρχίσουν από του Μαρτίου και θα συνεχισθούν μέχρι του Νοεμβρίου, θα προσεγγίζη δέ τουλάχιστον ένα από τα 5 πλοία της εις Ρόδον εβδομαδιαίως.


ΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ. (Του ανταποκριτού μας). - Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού κ. Παρθενιάδη από καιρού είχε αφιχθή εις την νήσον μας συνεργείον της υπηρεσίας εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας υπό την διεύθυνσιν του Α. Σκούρα προς διανομήν εις τους ακτήμονας γεωργούς των απαλλοτριωθέντων κτημάτων.

Ήδη αί εργασίαι του συνεργείου προχωρούν ικανοποιητικώς, επερατώθη η διανομή των κλήρων εις τους κληρούχους των κοινοτήτων Αντιμαχείας και Καρδαμαίνης και συνεχίζεται η εργασία της διανομής των κτημάτων των κοινοτήτων Πυλίου και Κεφάλου.

Έτερα δύο συνεργεία εργάζονται εις Λινοπότην διά την εξακρίβωσιν της ιδιοκτησίας των τεμαχίων τα οποία είχον απαλλοτριωθή από τους Ιταλούς και την παράδοσιν αυτών εις τους ιδιοκτήτας. Το ίδιον θα γίνη προσεχώς και διά τ΄αγροκτήματα Λάμπης.

Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ


ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ
.
Η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, μετά την επίσημος αγγελίαν της υπογραφής της Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά της οποίας εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Ακινήτου Περιουσίας Δωδεκανήσου να παραχωρήση εις αυτήν ολόκληρον το εργοστασιακόν συγκρότημα «Σάϊφε» αντί συμβολικού τμήματος, απέστειλε προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν θερμόν ευχαριστήριον τηλεγράφημα.

Διά του τηλεγραφήματός της η Ένωσις εξ ονόματος των 63 Συνεταιρισμών της δυνάμεώς της και σύμπαντος του Αγροτικού κόσμου της Δωδεκανήσου, υποβάλλει ευγνώμονας ευχαριστίας, και τονίζει ότι διά της παραχωρήσεως του εργοστασιακού συγκροτήματος «Σάϊφε» εξεπληρώθη διακαής πόθος της Αγροτικής Τάξεως της Δωδεκανήσου.

ΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου προωθείται κατ’ αυτάς το θέμα ανεγέρσεως τουριστικού ξενοδοχείου εις την εν λόγω νήσον, δυναμικότητας 100 κλινών. Κατά τάς αυτάς πληροφορίας, διά του ξενοδοχείου αυτού θα επιδιωχθή η τουριστική αξιοποίησις της νήσου των Σπογγαλιέων.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Σήμερον και μετά τους διεξαχθησομένους αγώνας θα λάβη χώραν εν επισήμω τελετή η παράδοσις των αποπερατωθέντων κατ’ αυτάς έργων, εις το Εθνικόν Στάδιον.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙΣ ΥΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
Χθες την 5.30 μ.μ. Αμερικανός ναύτης επιβαίνων μοτοσακό, παρέσυρε τον 14ετή Δημ. Ζαχαρίαν, με αποτέλεσμα να υποστή διάσεισιν. Ο Ζαχαρίας μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον.