Δύο ανήλικα ζεματίστηκαν από ζεστό νερό στην Κάλυμνο

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ

Χθες την μεσημβρίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου επεσκέφθη την κοινότητα Μάσσαρη, που εξήτασεν επιτοπίως το θέμα της αντιμετωπίσεως των πλημμυρών του χειμάρρου Σκουτελιάρη. Ο κ. Νομάρχης υπεσχέθη ότι το πρόβλημα θα ρυθμισθή.

1.000.000 ΔΡΧ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ
Ως πληροφορούμεθα, κατά το αρξάμενον έτος 1959 διατίθενται δια διάφορα έργα εις Μεγίστην 1.000.000 δρχ. εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων περισχών. Μέρος του εν λόγω ποσού απεστάλη ήδη και ήρχισαν τα έργα. Ως γνωστόν κατά το παρελθόν έτος διετέθησαν δι’ έργα εις Μεγίστην 800.000 δρχ.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΙΣΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ενώ επίκειται ο καθορισμός των λεπτομερειών δια την διεξαγωγήν του Διεθνούς Ράλλυ εις Ρόδον κατά το προσεχές θέρος ξένος αντιπρόσωπος μεγάλης Εταιρείας Αυτοκινήτων εδήλωσεν εις Αθήνας ότι η διαδρομή επί της οποίας διεξάγεται ο αγών ταχύτητας της Ρόδου είναι μία των καλυτέρων της Ρόδου αν όχι η καλυτέρα από απόψεως τελειότητας οδών. Ο ίδιος αντιπρόσωπος προσέθεσεν ότι η διαδρομή αύτη έχει και το πλεονέκτημα ότι κατά τα 4/5 αυτής ευρίσκονται εκατέρωθεν ανθόκηποι και κάστρα και ούτω καθίστανται ευχερής η παρακολούθησις των αγώνων υπό των φιλάθλων.

ΔΙΕΚΟΠΗ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Εις φιλικόν αγώνα Δωριέως-Ανταγόρα και ενώ το αποτέλεσμα ήτο 1-0 υπέρ του Δωριέως εσημειώθησαν επεισόδια και ούτω ο αγών διεκόπη. Συγκεκριμένως εις το 82’ ο Δωριεύς απεχώρησε του γηπέδου μη δεχθείς ένα πέναλτυ το οποίον εσημείωσε ο κ. διαητητής.
Η ομάς του Δωριέως επέστρεψε εις Ρόδον χθες την μεσημβρίαν.

ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΕΖΕΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας) Δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών ενώ προσεπάθουν να κατεβάσουν από την φωτιά έναν χάλκινον “τέτζερη” περιελθούσθησαν δι ζέοντος ύδατος και υπέστησαν εγκαύματα εις την κοιλία και τους πόδας.
 


ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΣΩΜΑ ΗΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΧΘΕΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
Κατά πληροφοράις εξ Απολακκιά υπό χωρικών οι οποίοι μετέβενο εις τους αγρούς των χθες τη νπρωΐαν εγένετο ορατόν φωτεινόν σώμα το οποίον είχε μεγάλην λάμψιν και εκινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Πιστεύεται ότι επρόκειτο περί του πυραύλου δορυφόρου των Αμερικανών ο οποίος χθες τον 7,4 πρωινήν ήτο ορατός ως αστήρ α’ μεγέθους.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Χθες την 10ην πρωινήν εις την πλατείαν Ακαδημίας συνεκρούσθησαν το υπ’ αριθμόν 82018 αυτοκίνητον μετά του υπ’ αριθμόν 7257 μοτοσακό. Εκ της συγκρούσεως υπέστη σοβαράς ζημίας το μοτοσακό ελαφράς το αυτοκίνητον.

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ
Υπό του εν Ρόδων Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι οι διδάσκαλοι οι οποίοι κατέσχον της απογραφής κ.οπ. θα αποζημιωθούν. Ούτω από χθες ήρχισε η καταβολή εις τους απογραφείς διδασκάλους της σχετικής αποζημιώσεως η οποία συνολικώς εις τον Νομόν Δωδεκανήσου υπερβαίνει τας 45.000 δρχ. περίπου