Όταν ο Αττάβυρος της Ρόδου καλύφθηκε από χιόνια το 1959

Ο ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΚΑΛΥΦΘΗ ΥΠΟ ΧΙΟΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΜΩΝ 

ΕΝΩ ΧΘΕΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΠΤΩΣΙΣ ΧΑΛΑΖΗΣ 


ΔΡΙΜΥΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από της πρωΐας χθες εσημειώθη εις Ρόδον πτώσις βροχών, με μικράς διακοπάς, κατά τας προμεσημβρινάς ώρας. Περί την μεσημβρίαν επίσης, παρετηρήθη εις διάφορα σημεία της νήσου τπώσις χαλάζης, μικρού μεγέθους ενώ έπνεον σχετικώς ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι.

Εξ άλλου, κατά πληροφορίας εκ διαφόρων περιοχών της υπαίθρου πτώσις χαλάζης μικρού μεγέθους εσημειώθη και προχθές, αύτη δε δυνατόν να προκαλέση ζημίας εις τας πρωϊμοκαλλιεργείας και εις τα εσπεριδοειδή.

Κατόπιν των εν λόγω πληροφοριών, η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου, δια σχετικής ανακοινώσεως της, συνιστά εις τους παραγωγούς όπως προβούν το ταχύτερον εις ραντισμόν δια φαρμάκων των φυτών και δένδρων, συμφώνως προς τας δοθησαμένας υπό των κατά τόπους γεωπόνων οδηγίας, δεδομένου ότι εκ της χαλάζης ευνοείται η ανάπτυξις διαφόρων ασθενειών.

Χθες εξ άλλου, παρά την κακοκαιρίαν, κατέστη δυνατή η αναχώρησις του αεροπλάνου της γραμμής, το οποίον λόγω καιρού δεν είχεν αναχωρήσει προχθές εις Αθήνας. Τούτο όμως ηναγκάσθη να προσγειωθή εις Ηράκλειου.

Νεώτεραι πληροφορίαι εκ της υπαίθρου ανέφερον ότι από της χθες αι κορυφαί και τμήμα των πλαγιών του Ατταβύρου έχουν καλυφθή υπό χιόνων.

ΑΥΡΙΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΘΟΥΝ
Αύριον εις άπαντα τα Σχολεία Κατωτέρας Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως δεν θα λάβουν χώραν διδασκαλίαι ένακα της εορτή των Τριών Ιεραρχών. Οι μαθηταί θα μεταβούν εν σώματι προς παρηκολούθησιν της Θείας λειτουργίας.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Δι’ εγκυκλίου του το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προς την Περιφερειακήν Εταιρείαν Δωδεκανήσου εγνώρισε ότι χρέη Τοπικού Εφόρου Ρόδου και αναπληρωτού Περιφερειακού Εφόρου θα εκτελή ο κ. Π. Παντελίδης.


ΑΠΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΗΕΡ ΜΗΝΥΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΕΞΥΒΡΥΣΕΙ
Χθες την πρωΐαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, εξεδικάσθη η υπόθεσις του Προέδρου της Ενώσεως Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Η.Ε.Ρ. κ. Β. Ολυμπίτη και του συμβούλου αυτής κ. Κυριάκου Μαστρογιαννάκη κατηγορουμένων υπό του Προέδρου των Ηλεκτροτεχνιτών κ. Λαζαράκη επί εξυβρίσει και αδίκω επιθέσει.

Τους κατηγορουμένους υπερήσπιζεν ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Χαρίτος, την δε πολιτικήν αγωγήν ο δικηγόρος κ. Τσαβαρής.

Μετά ημίωρον διαδικασίαν, καθ’ ην εξητάσθησαν οι μάρτυρες Στ. Ρούσσος, Κλεοβ. Τριανταφύλλου, Αντ. Βεργωτής, Εμμ. Βούης, Ιω. Λαμπριανός, Νικητ. Κουτσανέλλος και Καββάδας, ως και ο Διευθυντής της ΑΗΕΡ κ. Φ. Πανταζής, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι απηλλάγησαν.

ΜΙΑ ΟΚΤΑΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗ ΑΝΤΙ ΤΕΤΡΑΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, εξήτασε διάφορα θέματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιον ενέκρινε την διάθεσιν συμπληρωματικής πιστώσεως εξ 120.000 δραχμών, δια την εκτέλεσιν εργασιών ανεγέρσεως 4 εισέτι κατοικιών, ούτως ώστε η προγραμματισθείσα και ανεγερθείσα εις Κάλυμνον τετρακατοικία να μετατραπή εις οκτακατοικίαν.