Θα έρθει και ο Μεντερές στη Ρόδο για την αναβίωση του Βαλκανικού Συμφώνου;

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΓΟΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αγαπητέ Κε Διευθυντά
Είς απάντησιν σχολίου σας δημοσιευθέντος εις το φύλλον της εγκρίτου εφημερίδος σας της 9.1.1959.
Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι το ΥΕΝ επέδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την άγονον γραμμήν Τοπικού Συμπλέγματος Δωδεκανήσου. Ούτω καίτοι αί πιστώσεις ήσαν περιωρισμέναι διά το έτος 1959, εν τούτοις ανέθεσεν την γραμμήν εις το α/π ΝΑΥΤΙΛΟΣ αντί εβδομαδιαίου μισθώματος 35.000 δρχ. ήτοι κατά 7.000 δρχ. ανωτέρου του μέχρι τούδε καταβαλλομένου διά την γραμμήν ταύτην. Ελπίζομεν ότι το πλοίον τούτο το οποίον είναι μεγάλον και καθαρώς επιβατηγόν, θα ικανοποιήση πλήρως τας αξιώσεις των Δωδεκανησίων και δεν θα υπάρξουν είς το μέλλον παράπονα.
Ο Υπουργός
Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΘΑ ΕΛΘΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ; ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ


Μεταδίδεται εκ Τουρκίας ότι, ως εδημοσιεύθη εις εφημερίδας, δεν αποκλείεται η σύντασις Τιτο-Καραμανλή είς Ρόδον να εξελιχθή είς συνάντησιν των ανωτέρω με τον Τούρκον Πρωθυπουργόν κ. Μεντερές, πιθανώτατα είς Ρόδον, με αντικειμενικόν σκοπόν την σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών του Συμφώνου.

Τονίζεται σχετικώς ότι η πληροφορία περί συναντήσεως Τίτο-Καραμανλή είς Ρόδον μετεδόθη εκ Ζυρίχης, όπου εκτός των συνομιλιών διά το Κυπριακόν, συζητείται και η προσέγγισης των τρίτων-μελών του Βαλκανικού.

Πάντως η είδησις αυτή διατυπούται με επιφυλάξεις, δεδομένου ότι εν πολλοίς η συνάντησις του Προέδρου και των Πρωθυπουργών εξαρτάται από το αποτέλεσμα των επί του Βαλκανικού συνομιλιών εις Ζυρίχην.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Προχθές εξελέγη Διοικ. Συμβούλιου της Επιτροπής Προσκόπων Παραδεισίου, συγκροτηθέν ως εξής: Πρόεδρος Νικόλαος Καραμάριος, αντιπρόεδρος Δέσποινα Χατζησταμάτη, γραμματεύς Γεώργιος Αρφαράς, ταμίας Αναστ. Χατζηαλεξίου, σύμβουλοι Ν. Χατζησάββας, Μ. Κυραμαριός, Εμ. Μυλωνάς και Εμ. Γιωργάκης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

Ο κ. Χαράλαμπος Εμ. Μαματίου δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του εορτή.


ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στους δώσαντες αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου Μερκούριον Ξύππα και Στάσα Μπαλλά ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.
Οικογένεια Β. ΚΙΤΩΦ

ΓΑΜΟΙ
Ο κ. Δημήτρης Μαυροθαλασσίτης και η δίς Μαρία Μητσού ετέλεσαν τους γάμους των.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
Στον μνηστευθέντα αγαπητόν μας φίλον Μερκούρη Ξύππα μετά της χαριτοβρίτου Στάσας Μπαλλά ευχόμεθα καλά στέφανα.
Οι φίλοι του
Κώστας-Σωτήριος
Μάριος-Τάσος

Στην αγαπημένη μας φίλη Αναστασία Μπαλλά αρραβωνιασθείσα με τον εκλεκτόν της καρδιάς της ευχόμεθα αρραγή τον αρραβώνα και ταχείαν την στέψιν.
Οι φίλες της
Σοφία Καλλιού, Μαρία Χατζηλιαμή, Αφροδίτη Καρίπη, Θεοδώρα Φωτάρα.


ΕΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΠΟΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών η ΕΠΟ κατά την τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν επελήφθη της εφέσεως του ΑΟΝ Πεσιρόδου και απεφάσισε την μείωσιν της ποινής των ποδοσφαιριστών Β. Ασπράκη και Γ. Βιντινή από 10 μήνας είς 6 μήνας. Επίσης εμείωσεν την ποινήν του διαιτητού κ. Θ. Βεργωτή από 1 έτους εις 6 μήνας.