Οι γεννήσεις κοριτσιών υπερτερούν στην Κω

ΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΗΛΕΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΚΩ

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Η κίνησις του Πληθυσμού εις την Νήσον μας κατά το λήξαν έτος 1958 είχεν ως εξής: Γεννήσεις 257 (τα 60% των γεννήσεων ήσαν θήλεα).
Γάμοι 60 και θάνατοι 45.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αναμένεται να αφιχθή αεροπορικώς εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.
Ο κ. Κωτιάδης θ’ αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την Δευτέραν.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Σήμερον το εσπέρας υπό την Προεδρείαν του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, θα λάβη χώραν σύσκεψις της Επιτροπής Προικοδοτήσεως Απόρων Κορασίδων, προς οργάνωσιν της όλης προσπαθείας δι’ εφέτος.

ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε.Κ. ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΖΥΡΙΧΗΝ
Υπό του Νέου Εργατικού Κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, απεστάλη προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν, το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Α.Ε. Πρόεδρον Κυβερνήσεως Αθήνας.
Εργατοϋπάλληλοι νέου Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου συγχαίρουν υμάς δια περιφανή νίκην σας Ελευθερίας Κυπρίων.
Εντολή Συνελεύσεως
Ο Πρόεδρος
Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ»

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΣΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΕΡΓΑ
Χθες το εσπέρας επραγματοποιήθη εις την Νομαρχίαν σύσκεψις, υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, εις την οποίαν μετέσχον ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας κ. Παρασκευάς, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων κ. Σακελλαράκης, ο Νομομηχανικός κ. Κατωπόδης και ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου κ. Ανδριωτάκης. Κατά την εν λόγω σύσκεψιν, ως εγνώσθη συνεζητήθησαν διάφορα θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις επί των εκτελεσθησομένων εις την Δωδεκάνησον έργων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Το υπουργείον Γεωργίας δι’ εγκυκλίου του προς τας περιφερειακάς υπηρεσίας αυτού γνωρίζει τα εγκριθέντα ποσά εκ δημοσίων επενδύσεων δια τας γεωργικάς εγκαταστάσεις και τον μηχανικόν εξοπλισμόν των ιδρυμάτων. Ούτως εις τον Δενδροκομικόν Σταθμόν Βάρης Ρόδου διατίθενται 180.000 δρχ. και εις το Κτήμα Κω 40.000 δρχ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΗΝ ΚΩ
Ως πληροφορούμεθα, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου εντός των ημερών θα επισκεφθή την νήσον Κω, προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων του Βορείου συγκροτήματος.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή ενδεχομένως και άλλας νήσους του Β’ συγκροτήματος.

ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΕΡΓΩΝ
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, διετάχθη η συνέχισις των εκτελουμένων έργων εις Μεγίστην, δια πιστώσεων εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων περιοχών. Προς τούτο, σήμερον θα μεταβή εις Μεγίστην ο επιβλέπων μηχανικός της υπηρεσίας, ο οποίος θα δώσει εις τα συνεργεία τας δεούσας οδηγίας. Εξ άλλου εγνώσθη ότι συντόμως θα υποδειχθή η κατάλληλος θέσις, δια την ανέγερσιν του ξενώνος του Καστελλορίζου, η οποία έχει ήδη προγραμματισθεί. Δια του εν λόγω ξενώνος, θα καταστή και η μετάβασις επισκεπτών εις Μεγίστην.