Πρόσκληση για νέα έργα ύδρευσης και αφαλάτωσης

Σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με νέα έργα ύδρευσης και αφαλάτωσης σε νησιά και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές, τουριστικές και κλιματικές συνθήκες και υψηλό κόστος μεταφοράς νερού, προέβη το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού, καθώς και σε εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές.

Τα ανωτέρω έργα, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, τα έργα θα πρέπει να στοχεύουν στην αυτονομία υδροδότησης των τουριστικών νησιών και παράκτιων τουριστικών περιοχών, με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τη βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού και την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών.Τα έργα, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού.

- Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ώρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού.

- Νέες δεξαμενές που θα κριθούν απαραίτητες για την κάλυψη της ζήτησης και νέοι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδους τους.

- Νέες Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 2000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής, για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και στα οποία η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος.

Επιπλέον, η δράση μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε έργο κριθεί αναγκαίο για τη λειτουργική ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. Η ποιότητα του παραγόμενου πόσιμου νερού στα όρια της μονάδας θα πρέπει να συνάδει με τις υγειονομικές και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, ήτοι ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ιονίων νήσων και Κρήτης, θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους  έως και την 1η Ιουλίου 2019.
(πηγή: tornosnews.gr)