Περί  #Αξιοκρατίας, #Διαφάνειας, #Αριστείας,  #Εξωστρέφειας και Επάνδρωσης  Έμμισθων Δημοτικών Θώκων

Του
Γιάννη Βογιατζή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, MSc, PhD

Υποψήφιου βουλευτή με το ΜέΡΑ25

 

Αφού κατακάθισε και ο κουρνιαχτός των αυτοδιοικητικών εκλογών επιτρέψτε μου να θίξω ένα θέμα που ανέκαθεν το είχα απορία και σχετίζεται με τα «φυτευτά» δημοτικά στελέχη από τη Δημοτική Αρχή σε έμμισθες θέσεις. Για να καταλάβετε τι εννοώ θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στη ΔΕΥΑ Ρόδου οι θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου κατέχονται από δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι στην προεκλογική ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων τους, ο πρόεδρος ανακοινώθηκε με την ιδιότητα του #Αυτοκινητιστή, ο δε αντιπρόεδρος με την ιδιότητα του #ΙδιοκτήτηΤουριστικώνΛεωφορείων.
Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα #Αξιοκρατίας. Ως γνωστόν η ΔΕΥΑΡ είναι μια καθαρά τεχνική εταιρεία που κύριο μέλημά της είναι η ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, των εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, τη μελέτη, σύνταξη και κατάθεση προς υλοποίηση/χρηματοδότηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη νέων υποδομών και προϊόντων, τη βελτίωση των υφιστάμενων, κ.τ.λ. Οπότε το λογικό θα ήταν, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, αυτές οι θέσεις να καταλαμβάνονται, μετά από δημόσια πανελλαδική προκήρυξη στον έντυπο/ηλεκτρονικό Τύπο και στα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων από Μηχανικούς ειδικοτήτων παρεμφερών με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τέτοιες ειδικότητες είναι, για παράδειγμα, οι Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και ούτω καθεξής.
Στο πλαίσιο λοιπόν της #Αξιοκρατίας και της #Διαφάνειας, είναι επιτακτική ανάγκη οι έμμισθες δημοτικές θέσεις, πλην των αντιδημάρχων, να καταλαμβάνονται από τους πλέον κατάλληλους και ικανούς οι οποίοι θα επιλέγονται κατόπιν αξιοκρατικών και διαφανών διαδικασιών.
Η δημόσια πανελλαδική προκήρυξη θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ

Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και εκμετάλλευση (λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών) των εγκαταστάσεων του δικτύου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους καθώς επίσης και επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές.

Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και εκμετάλλευση (λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών) μονάδων αφαλάτωσης, μονάδων ΑΠΕ για μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης καθώς και εγκαταστάσεων εμφιάλωσης και εμπορίας νερού.

Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού και των επεξεργασμένων οργανικών αποβλήτων με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιμέλεια του εξοπλισμού και των μέσων της.

Τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις πολιτικές και τις κάθε είδους ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Διαχείριση των αιτημάτων και σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, καθώς και κάθε αιτήματος που αφορά εργασίες επί του δικτύου. Ενημέρωση, εξυπηρέτηση και εμπορική διαχείριση των χρηστών του δικτύου.

Προληπτικός έλεγχος των παραστατικών για πληρωμές και υποβολή τους στον τομέα οικονομικών θεμάτων του δήμου.

Παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών για εισπράξεις και υποβολή τους στον τομέα οικονομικών θεμάτων του δήμου.

Εφαρμογή συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεργασία για τον καθορισμό των ποιοτικών και οικονομικών στόχων οι οποίοι τίθενται στα επιχειρησιακά προγράμματα του δήμου και την αφορούν, και μέριμνα για την επίτευξή τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε θέσεις με αρμοδιότητες συναφείς με αυτές της ΔΕΥΑ Ρόδου.  
Οι προτιμητέες ειδικότητες είναι Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η επάρκεια στη χρήση υπολογιστών.
Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν:
• Οι ειδικές γνώσεις και τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα χρηματοοικονομικά.
• Η γνώση λογισμικών AutoCAD και GIS.
• Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με κριτές.
• Η διοικητική ικανότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων.
• Η δυναμική προσωπικότητα, η άριστη επικοινωνία και η ικανότητα συνεργασίας και ηγεσίας.
• Η άνεση στην επικοινωνία και η ανταπόκριση σε νέες απαιτήσεις και καινοτομίες.
• Η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα.
Η Επιχείρηση προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο απολαβών οι οποίες αναλύονται ως εξής (είδος αποζημίωσης – ύψος αποζημίωσης σε €):
1.
2.
3.
4.

H διάρκεια υποβολής των βιογραφικών και των συνοδευτικών επιστολών ορίζεται σε ένα μήνα με καταληκτική προθεσμία υποβολής __/__/____
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων κατά το πρότυπο της CEDEFOP (https://europass.cedefop.europa.eu/) και συνοδευτικών επιστολών στον τεχνικό διευθυντή της ΔΕΥΑΡ κ. ………………….(email τεχνικού διευθυντή).

Κατόπιν της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων θα ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων η οποία θα πραγματοποιείται από τριμελή εισηγητική επιτροπή απαρτιζόμενη από τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΡ (ως επικεφαλής), τον διευθυντή τεχνικών έργων και υποδομών του δήμου Ροδίων και έναν μηχανικό συναφών σπουδών, μέλος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου ο οποίος θα επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης από ένα σύνολο μηχανικών που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά από σχετική πρόσκληση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Η εισηγητική επιτροπή θα έχει διορία τριών εβδομάδων για να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες. Μετά το πέρας της διορίας και στο πλαίσιο της #Διαφάνειας θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ την εισηγητική της έκθεση προκρίνοντας τις δύο επικρατέστερες υποψηφιότητες για κάθε θέση, χωρίς να αποκλείεται ένας υποψήφιος να έχει προκριθεί και για τις δύο θέσεις.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι για κάθε θέση, κατόπιν επικοινωνίας με τον επικεφαλής της εισηγητικής επιτροπής, θα δίνουν δημόσια συνέντευξη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά την οποία θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όποιος πολίτης θέλει. Η συνέντευξη θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω web live streaming.
Τον τελικό λόγο στην επιλογή των υποψηφίων που θα καλύψουν τις δύο θέσεις θα έχει πενταμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των πέντε παρατάξεων, είτε αυτοί είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι, είτε «εξωκοινοβουλευτικοί», με μόνο περιορισμό οι δύο προτεινόμενοι να μην είναι της ίδιας ειδικότητας. Για να έχει ισχύ η απόφαση της επιτροπής, θα πρέπει να υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των μελών της.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στους υποψηφίους από τον δήμαρχο εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Αυστηρή διαδικασία η παραπάνω θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που η επιχείρηση είναι δημόσια και δεν αποτελεί την ιδιοκτησία ενός ατόμου ή μιας κλίκας ατόμων όπως τείνουν να θεωρούν λανθασμένα οι εκλεγμένοι άρχοντες, η διαδικασία πρέπει να είναι αυστηρότερη κι από αυτή που εφαρμόζεται στις ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει την αποτελεσματικότητα της.

Το παραπάνω παράδειγμα επιλογής του έμμισθου προσωπικού αν μη τι άλλο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της #Αξιοκρατίας και της #Διαφάνειας. Γιατί μόνο μέσω αυτών μπορεί να αναδειχθεί μία ακόμα #Αξία, αυτή της #Αριστείας ώστε οι πραγματικά άριστοι και ικανοί να επανδρώνουν νευραλγικές αιρετές θέσεις πράγμα το οποίο με τη σειρά του θα ανεβάσει το επίπεδο #Εξωστρέφειας της επιχείρησης.  

Διαβλέποντας την αγωνία πολλών πρωτευσάντων για το πώς θα διαμεριστούν τελικά οι έμμισθοι δημοτικοί θώκοι και τη βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία νοοτροπία των αμοιβαίων εκδουλεύσεων, καταλαβαίνω ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να «εξαργυρωθούν» οι πολλές ψήφοι που κουβαλά αυτή η κατηγορία επιτυχόντων.  Βέβαια, πότε δεν είναι αργά για ευχάριστες εκπλήξεις.
Μένει να δούμε η νέα Δημοτική Αρχή με ποιες διαδικασίες και στη βάση ποιων #Αξιών θα επανδρώσει τις θέσεις αυτές.