Η Ρόδος «μοιάζει με μαργαριτάρι» γράφει Ελβετική εφημερίδα

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΗΧΟΣ - ΦΩΣ» ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

Χθες την πρωίαν επεσκέφθησαν τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην οι αφιχθέντες ενταύθα Τεχνικοί της Γαλλικής Εταιρείας η οποία θα εγκαταστήση εις το Ανάκτορον του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών το σύστημα «Ήχος και Φως» κ.κ. Σίμαρντ και Ντ’ Εραίλ και συνεργάσθησαν επί διαφόρων οργανωτικών ζητημάτων. Οι εν λόγω τεχνικοί είχον επίσης συνεργασίαν μετά του μηχανικού του Δήμου ο οποίος θα επιβλέψη κατά τας τεχνικάς εργασίας. Κατά σχετικάς πληροφορίας εν αναμονή οδηγιών εξ Αθηνών οι αφιχθέντες τεχνικοί θα ασχοληθούν με την προεργασίαν της εγκαταστάσεως του συστήματος η οποία πάντως θα πρέπει να λήξη συντόμως.

ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΩ ΡΟΔΟΥ 
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο Υπουργός της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ανδριανόπουλος εισηγήθη προς το Υπουργικόν Συμβούλιον την καθιέρωσιν τακτικής από θαλάσσης επικοινωνίας με την Κύπρον και την επιχορήγησιν του ορισθησομένου ατμοπλοίου εκ μέρους του Κράτους. Εφ’ όσον τελικώς αποφασισθή η ατμοπλοϊκή σύνδεσις του Πειραιώς με την Κύπρον, το ατμόπλοιον θα προσεγγίζη ως τονίζεται μόνον εις την Ρόδον ούτω δε ελπίζεται ότι και η νέα γραμμή θα εξυπηρετήση τον ροδιακόν τουρισμόν.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΦΙΞΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
Αντιπρόσωπος μεγάλου πρακτορείου της Ευρώπης το οποίον εξυπηρετεί την κίνησιν Γερμανών τουριστών προς Ρόδον εις σχετικήν ερώτησιν απήντησεν ότι ουδεμία μεταβολή εσημειώθη εις το πρόγραμμα αποστολής περιηγητών βάσει δηλώσεων το οποίον είχε καταρτισθή από των αρχών του έτους. Η αυτή αντιπρόσωπος προσέθεσεν ότι από 1ης Ιουλίου θα αφικνούνται εις Ρόδον όμιλοι Γερμανών με ηυξημένον αριθμόν μελών.

Η Ρόδος «ομοιάζει με μαργαριτάρι» γράφει Ελβετική εφημερίς 
Μεταδίδεται εκ Βέρνης ότι η εφημερίς «Φιουρστελέντερ» εδημοσίευσεν ειδικόν άρθρον δια την Ρόδον το οποίον συνωδεύετο και υπό χαρακτηριστικών φωτογραφιών της νήσου. Ο αρθρογράφος μεταξύ άλλων γράφει: «Η Ρόδος ομοιάζει μ’ ένα μαργαριτάρι εις τα βαθειά γαλανά νερά του Αιγαίου». Περαιτέρω ομιλεί δια τα αξιοθέατα της νήσου καθώς και δια την ιστορίαν της και την παράδοσιν των χωρικών εις την χειροτεχνίαν και καταλήγει: «Ρόδος! Μιά συμφωνία της φύσεως του Κλασσικισμού και του Χριστιανικού Ιπποτισμού! Ένα Ρόδο χωρίς αγκάθι!».

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΠΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
Επτά κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων θα πραγματοποιηθούν κατά την νέαν εβδομάδα εις Ρόδον. Ούτω, θα καταπλεύσουν σήμερον το «Μεσσάπια» την Τρίτην το «Βεργίνα», την Τετάρτην τα «Αιγαίον» και «Σεμίραμις», την Πέμπτην το «Μεσσάπια», την Παρασκευήν το «Μεντιτερράνεαν» και το Σάββατον το «Γεντίστβο».

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΝΙΡΕΑ» 25.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
Ο αφιχθείς εις Ρόδον Ελληνοαμερικανός κ. Μαντζούνης επεσκέφθη χθες τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην και κατά την διάρκειαν φιλικής συνομιλίας τού υπεσχέθη ότι αργότερον όταν επιστρέψη εις Αμερικήν θα αποστείλη εις Ρόδον 25.000 δολλάρια διά την αγοράν διαφόρων μηχανημάτων αναγκαίων εις τας Δημοτικάς Τεχνικάς Σχολάς «Νιρεύς». Ο κ. Μαντζούνης ο οποίος είναι Μικρασιατικής καταγωγής, προσέφερε προσφάτως εις τον Δήμον Νέας Σμύρνης και εις την Εθνικήν Εστίαν 45.000 δολλάρια.