Απαγωγή νέων στον Αρχάγγελο θα έχει αίσιο τέλος με... γάμο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ. ΨΑΡΡΕΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΑΧΕΩΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, επιβεβαιώθη εκεί ότι ο Υφυπουργός Κοινωνικής Προνοίας κ. Ψαρρέας θα επισκεφθή την Ρόδον. Ο χρόνος της επισκέψεως του κ. Υφυπουργού δεν έχει εισέτι προσδιορισθή, πιστεύεται όμως ότι θα πραγματοποιηθή αύτη συντόμως. Κατά την ενταύθα παραμονήν του ο κ. Ψαρρέας θα επιληφθή ιδίως του θέματος αποκαταστάσεως των προσφύγων.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΝΔΟΝ
Ανεκοινώθη χθες το πλήρες πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής Εκδηλώσεως εις Λίνδον, η οποία θα πραγματοποιηθή την 6ην απογευματινήν της Κυριακής, οργανωθείσα υπό της περιηγητικής Λέσχης Αθηνών και Ρόδου, με συνεργασίαν του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου. Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως η οποία τελεί υπό την προστασίαν του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, περιλαμβάνει επίσκεψιν εις την Ακρόπολιν της Λίνδου και εισηγητικήν ομιλίαν του Επιμελητού Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κωνσταντινοπούλου, παράστασιν του Ελληνικού Χοροδράματος “Μαρσύας” υπό του συγκροτήματος Ραλλούς Μάνου με σύμπραξιν της Κως Αλέκας Κατσέλη, απαγγελίαν του Ύμνου του Απόλλωνος προς την Αθηνά υπό της Κας Κατσέλη, και τέλος, εμφάνισιν συγκροτημάτων του Δήμου Ρόδου, εις την πλατείαν της Λίνδου, εις διαφόρους Τοπικούς χορούς.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ ΘΑ ΕΧΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΑΙΣΙΑΝ ΛΥΣΙΝ
Μία απαγωγή λαβούσα χώραν προ διημέρου εις Αρχάγγελον φαίνεται ότι θα λήξη αισίως με γάμον των αλληλοαπαχθέντων. Αμφότεροι οι νέοι ενεφανίσθησαν χθες εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως δια την τακτοποίησιν της υποθέσεώς των. Ο νέος σημειωτέων είναι ηλικίας 21 ετών και η νέα 19 ετών επί διήμερον δε το χωρίον των είχε αναστατωθή λόγω της εξαφανίσεως αυτών.


ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Συνήλθον ενταύθα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κω προς διενέργειαν επαναληπτικής εκλογής Προέδρου, μη επιτευχθείσης πλειοψηφίας κατά την συνεδρίασιν της 5ης τρέχ. μηνός. Εκ των υποψηφίων δια το αξίωμα του Προέδρου δικηγόρων κ.κ. Βύρωνος Χατζηπροδρόμου και Αριστείδη Φουντωτού, επλειοψήφισεν ο δικηγόρος κ. Χατζηπροδρόμου, λαβών 9 ψήφους όστις και εξελέγη Πρόεδρος. Ο δικηγόρος κ. Φουντωτός έλαβεν 8 ψήφους και 1 λευκήν. Εκ των εγγεγραμμένων 20 μελών προσήλθον και εψήφισαν 18.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ “ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ”
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Βογιατζής δια τηλεγραφήματός του προς την Α.Σ. τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα και τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου εζήτησε όπως προβούν εις ενεργείας δια την ταχείαν περάτωσιν των εργασιών διαρρυθμίσεως του “Καστέλλου” όπου θα λάβη χώραν το Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙ’ ΕΛΕΓΧΟ
Προχθές το απόγευμα αφίκετο εις Ρόδον ο Τεχνικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας κ. Κοτζαμάνης. Ο κ. Κοτζαμάνης συνοδευόμενος χθες την πρωΐαν υπό του Προϊσταμένου του Γραφείου Εργασίας κ. Δημητρίου προέβη εις έλεγχον μητρίου των εργοστασίων κατά πόσον ταύτα πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφαλίσεως των εργαζομένων.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Χθες την εσπέραν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ετέλεσε τον εσπερινόν εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν της Αγίας Μαρίνης της κοινότητος Παραδεισίου. Σήμερον την πρωϊνή Α.Σ. θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν της Κοινότητος Απολακκιάς. Αύριον η Α.Σ. θα μεταβή εις την Κοινότητα Προφύλιας προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων την πρωΐαν της Κυριακής εις την κοινότητα Ιστρίου και το απόγευμα εις την κοινότητα Λίνδου.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν “Έλλεν Σούμνερ”. Το εν λόγω σκάφος θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της προσεχούς Δευτέρας.