Κτίριο για να στεγαστεί το Κέντρο Υγείας Ρόδου αναζητά το υπουργείο Υγείας

Κτιριακό συγκρότημα, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Ρόδου, αναζητά το Υπουργείο Υγείας στο νησί της Ρόδου. Για το  σκοπό αυτό έχει προκηρύξει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή που θα προσφερθεί.

Η πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτέμβριου 2019 στις 10 το πρωί.
Την ίδια ώρα πάντως που οι φορείς υγείας και τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία  ξοδεύουν για ενοίκια κτιριακών συγκροτημάτων  στη Ρόδο χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, παραμένουν αναξιοποίητα ιδιόκτητα κτίρια (όπως αυτό του ΙΚΑ Ρόδου επί της Μεγάλου Κωνσταντίνου)

Για περισσότερα από 25 χρόνια!

Το ακίνητο, ζητείται από το Υπουργείο Υγείας,  προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες Υγείας του Κ.Υ.Ρόδου, για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του µισθίου, µε ύψος ετήσιου µισθώµατος µέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€),έως 10.000,00€ µηνιαίως.
Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για τρία έτη.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφεται από την διοικήτρια κα Ιορδανίδου,
 Το κτίριο που πρόκειται να µισθωθεί, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ρόδου, πρέπει :

Να βρίσκεται στα όρια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ρόδου, κατά προτίµηση σε κεντρική περιοχή, κοντά σε κεντρικό οδικό άξονα, σε θέση εύκολα ορατή και προσβάσιµη, κοντά σε αστικές συγκοινωνίες.

Να είναι κτίριο ή τµήµα κτιρίου λειτουργικά αυτοτελές, να έχει συνολική µικτή επιφάνεια 1500 µ2 περίπου, και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, µε πλήρεις, σύγχρονες και ασφαλείς ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (κεντρική θέρµανση, ψύξη, δίκτυο ψυχρού και ζεστού νερού, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτρική εγκ/ση, δίκτυο τηλεφωνικό και δοµηµένης καλωδίωσης, δίκτυο TV, κλπ) και να είναι συνδεδεµένο µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.

Η εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων του κτιρίου να είναι κατάλληλη για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ρόδου και συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει :

• Ένδεκα (11) ιατρεία – εξεταστήρια (4 γενικής ιατρικής, παθολογικό, 2 καρδιολογικά, χειρουργικό, οφθαλµολογικό, πνευµονολογικό, δερµατολογικό), συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 180 µ2 περίπου. • Χώρο επειγόντων περιστατικών συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 30 µ2 περίπου. • ∆ύο (2) οδοντιατρικά ιατρεία συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 40 µ2 περίπου, µε πάγκο, ερµάρια δαπέδου και νεροχύτη. • Ορθοδοντικό ιατρείο ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου, µε πάγκο, ερµάρια δαπέδου και νεροχύτη. • Τρία (3) παιδιατρικά εξεταστήρια µε ιδιαίτερη αναµονή και WC παιδιών, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 60 µ2 περίπου. • Χώρους ακτινολογικού εργαστηρίου, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 40 µ2 περίπου. • Χώρους µικροβιολογικού – βιοχηµικού - αιµατολογικού εργαστηρίου, µε πάγκους, ερµάρια δαπέδου και νεροχύτη, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 45 µ2 περίπου.

• Χώρο υπερήχων ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου. • Χώρο εµβολιασµών ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου. • Χώρο “pap test” ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου. • Χώρο φυσιοθεραπειών ωφέλιµης επιφάνειας 30 µ2 περίπου. • Χώρο φαρµακείου ωφέλιµης επιφάνειας 25 µ2 περίπου. • Πέντε (5) γραφεία συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας 70 µ2 περίπου. • Γραφείο ∆ιευθυντή ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου. • Χώρο νοσηλευτριών ωφέλιµης επιφάνειας 12 µ2 περίπου. • Χώρο γραµµατείας – υποδοχής ασθενών ωφέλιµης επιφάνειας 15 µ2 περίπου. • Έξι (6) WC ασθενών – συνοδών (συνολικά 24 µ2 περίπου). • Έξι (6) WC προσωπικού (συνολικά 24 µ2 περίπου). • Ένα (1) WC κατάλληλο για εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία/εµποδιζόµενων ατόµων (ΑΜΕΑ 5 µ2 περίπου), ανά όροφο. • Χώρο για µικρή κουζίνα - ανάπαυση προσωπικού (12 τµ περίπου). • Χώρο «computer room» (8 µ2 περίπου).

• Χώρους αποθήκευσης υλικών (20 µ2 περίπου). 7 • Χώρους εισόδου –αναµονών ασθενών – συνοδών (50 µ2 περίπου). Επιτρέπονται µικρές αποκλίσεις από τα εµβαδά και τον αριθµό των προαναφερόµενων χώρων, εφόσον κριθεί ότι οι προσφερόµενοι χώροι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις του Κέντρου Υγείας. Όλα τα ιατρεία - εξεταστήρια θα διαθέτουν νιπτήρα. 3. Να διαθέτει ανελκυστήρα, εφόσον το κτίριο εκτείνεται και σε άλλους πέραν του ισογείου υπέργειους ορόφους, ο οποίος να έχει κατάλληλες διαστάσεις και προσβασιµότητα, για εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία/εµποδιζόµενων ατόµων

Το κτίριο που πρόκειται να µισθωθεί θα παραδοθεί σε άριστη κατάσταση και θα είναι κατασκευασµένο και διαρρυθµισµένο σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η µέριµνα και όλα τα έξοδα για την εκτέλεση σηµαντικών εργασιών διαρρυθµίσεων, βελτιώσεων ή επισκευών, που απαιτούνται για την προσαρµογή του προσφερόµενου ακινήτου στις προαναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και ανάγκες του Κέντρου Υγείας, βαρύνουν αποκλειστικά τον εκµισθωτή και οι εργασίες αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Πριν την εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών, θα υποβληθούν για έλεγχο και έγκριση από τη 2η ∆.Υ.ΠΕ. οι σχετικές µελέτες, που θα εκπονηθούν µε µέριµνα και δαπάνες του εκµισθωτή.

Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τις προαναφερόµενες εργασίες και τις σχετικές άδειες, δεν καθίστανται απαιτητές σε βάρος της 2ης ∆.Υ.ΠΕ. , παρά µόνο σε περίπτωση αποδεδειγµένου δόλου ή βαρειάς αµέλειας των αρµοδίων οργάνων του µισθωτή .

Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνουν φάκελο τεχνικής προσφοράς, που θα περιέχει: α) όλα τα απαραίτητα στοιχεία νοµιµότητας και καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου, β) τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, που θα περιλαµβάνει ακριβή στοιχεία εµβαδοµέτρησης των προσφερόµενων ορόφων ή του κτιρίου συνολικά, γ) τεχνική περιγραφή και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών διαρρυθµίσεων, βελτιώσεων ή επισκευών, που ενδεχοµένως θα απαιτηθούν και δ) σχέδια αρχιτεκτονικών κατόψεων.

Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται ότι όλες οι απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, µε υλικά άριστης ποιότητας και οι προτεινόµενες διαρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν µε τοιχοπετάσµατα ξηράς δόμησης, άριστης εµφάνισης και µεγάλης αντοχής. Οι διαγωνιζόµενοι µε την κατάθεση της προσφοράς αποδέχονται όλα τα προαναφερόµενα και προς τούτο πρέπει να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Κριτήριο για την αποδοχή του προσφερόµενου ακινήτου είναι η διαπίστωση από την Επιτροπή Διαγωνισµού, ότι αυτό καλύπτει επαρκώς τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και τις ανάγκες του Κ.Υ. Ρόδου και ότι θα παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.