Ποιοι συνέβαλαν οικονομικά στην ανακαίνιση του Ιερού Ναού Προφύλιας το 1959

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Οι κάτοικοι και η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητος Προφύλιας θεωρούν υποχρέωσίν των όπως εκφράσωσι τας απείρους ευχαριστίας των εις τους κάτωθι συμπατριώτας των, οίτινες διά της βοηθείας και της συμπαραστάσεώς των συνέβαλον εις την ανακαίνισιν και ευπρεπισμόν του Ι. Ναού της γενετείρας των επιτελέσαντες ούτω μίαν θεάρεστον και ευγενικήν πράξιν, δι’ ην τους ευγνωμονούμεν όχι μόνον ημείς, αλλά και αι επερχόμεναι γενεαί.

Ιδιαίτερα όμως αισθάνονται την υποχρέωσιν να εκφράσωσι την άπειρον ευγνωμοσύνην των προς τον φιλοπρόοδον συμπατριώτην των κ. Σάββαν Δ. Πετρίδην καθ’ όσον διά της πρωτοβουλίας, των αφιλοκερδών και αόκνων ενεργειών του και δη διά του υπ’ αυτού προσενεχθέντος ποσού των χιλίων δολλαρίων (1.000) επετεύχθη η ανωτέρω ανακαίνισις και ο ευπρεπισμός του Ιερού ημών Ναού.

Οι προσενεγκόντες:
1) Πετρίδην Σάββαν 1000 δολλάρια, 2) Πετρίδην Πέτρον 100 δολ. 3) Παπαϊωάννου Σάββαν 50 δολ., 4) Παπασάββαν Σταμάτιον 25 δολ., 5) Παπασάββαν Σταμάτιον εξ εράνου 100 δολ., 6) Συγαμβρήν Τσαμπίκον 25 δολ., 7) Χαλάρη Βασιλείαν (Συγαμβρή) 25 δολ., 8) Σαλβάρην Σταμάτιον 10 δολ., 9) Τριανταφύλλου Φίλιππον 5 δολ., 10) Αγαπητόν Ιωάννην 195 δολ., 11) Ψαγρέλλην Ιωάννην 10 δολ., 12) Ευτυχίαν Παπαδημητρίου 5 δολ., 13) Χατζανδρέου Ανδρέαν 20 δολ., 14) Μιντάτον Σάββαν 5 δολ., 15) Χατζησάββαν Βασίλειον 5 Λίρας Αγγλίας, 16) Χατζησάββαν Βασίλειον εξ εράνου 30 Λίρας Αγγλίας και Νικόλαον Δημητρούλην 25 δολ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ι. Ναού Γενεθλίων Θεοτόκου Προφύλιας
Εν Προφύλια τη 30-7-1959.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΒΕΔ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
ΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ως ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης, κατά την ενταύθα παραμονήν του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, Επιτροπή εκπροσωπούσα το Επιμελητήριον θα τον επισκεφθή και θα ζητήση την επίλυσιν διαφόρων τοπικών ζητημάτων. 
Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα αναπτύξη τας απόψεις του εμποροβιομηχανικού κόσμου της Ρόδου επί των θεμάτων των εισαγωγών και των μονοπωλίων και θα ζητήση την προστασίαν των σταφυλών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Χθες από της πρωίας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου εξήλθεν εις περιοδείαν ανά τα εις την ύπαιθρον εκτελούμενα έργα, και προέβη εις επιθεώρησιν αυτών, δώσας οδηγίας διά την ταχείαν αποπεράτωσιν αυτών.

ΟΙ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
Χθες την πρωίαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα το τουριστικόν ατμόπλοιον “Μεντιτερράνεαν” με 45 ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση το “Γεντίστβο”.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΓΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
Αύριον την 8ην εσπερινήν παρουσία του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου θα λάβη χώραν αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων, ΑΕΠ πρωταθλητρίας Δωδεκανήσου και Πεισιρόδου. Διά τον νικητήν ηθλοθετήθη κύπελλον υπό του Γ. Γραμματέως της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ κ. Σταμάτογλου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ

Κατόπιν εγκρίσεως της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου αύριον 2 Αυγούστου και από της 8ης μέχρι 10ης πρωινής ώρας θα απαγορευθή η κυκλοφορία εις την οδόν αναβάσεως Προφήτου Ηλία, διά να δυνηθούν να εκτελέσουν δοκιμάς οι συμμετέχοντες εις το Ράλλυ Ρόδου.

ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
Χθες εκυκλοφόρησαν εις Ρόδον οι κανονισμοί Αναβάσεως Φιλερήμου και Ταχύτητος Ρόδου. Επίσης ανεκοινώθησαν τα ονόματα του Επιτίμου Προεδρείου των αγώνων, το οποίον αποτελείται εκ των κ.κ. Νομάρχου, Δημάρχου, Ανωτέρου Διοικητού Χωρ/κής Δωδ/νήσου και Προέδρου της ΕΛΠΑ.
Εξ άλλου οι άρχοντες των αγώνων είναι οι εξής: Πρόεδρος των αγώνων ο κ. Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος ο κ. Στάικος, Αγωνοδίκαι οι κ.κ. Νικολόπουλος, Καλλιγαρίδης, Γεωργιάδης, Βόνδας, Φώκιαλης, Επίτιμος Αλυτάρχης ο κ. Πατρονικόλας, Αλυτάρχης ο κ. Βούλτζας, β’ Αλυτάρχαι οι κ.κ. Κασσαβέτης και Νικολακόπουλος, Γ. Γραμματείς οι κ.κ. Κασσαβέτης και Νεώδας, Έφορος Χρονομετρών ο κ. Οικονόμου και Τεχνικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννου.