Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας στις Περιφέρειες

Γράφει ο Μιχαήλ Β. Μαντικός, Σμήναρχος ε.α.

Σύμφωνα με τον νόμο 4623, τεύχος Α’ 143/09-08-2019, συστήνεται θέση  (άρθρο 93, παράγραφος 1) περιφερειακού  Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. 


Ο συντονιστής, πέραν από τις όποιες αρμοδιότητες που του έχει μεταβιβάσει ο Περιφερειάρχης - αποφασιστικού χαρακτήρα (άρθρο 93, παράγραφος 2)- έχει και τις ακόλουθες (άρθρο 93, παράγραφος 2, εδάφια α,β,γ,δ):

α) συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β) παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,

γ) παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

δ) εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Η απουσία μάνατζμεντ ήταν σαφής στη διαχείριση των τελευταίων πυρκαγιών – πλημμυρών στη χώρα μας, με άμεσο αποτέλεσμα μετρήσιμες απώλειες ζωής και περιουσίας. Έτσι, απαιτούνται ταχύτατες παρεμβάσεις στη δομή και λειτουργία της πολιτικής προστασίας, ώστε να προλάβουμε- αντιμετωπίσουμε  και να  αποκαταστήσουμε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Την απουσία μάνατζμεντ έρχεται να καλύψει ο νομοθέτης με τη σύσταση αυτής της θέσης. Περαιτέρω βέβαια και ιδιαιτέρως σημαντικό, ο συντονισμός αποκτά φυσική υπόσταση, ιεραρχική δομή και κυρίως ονοματεπώνυμο.

Κανείς δε θα μπορεί να κρυφτεί πίσω από υπευθυνο-ανεύθυνες δικαιολογίες και ευχολόγια δράσεων. Είναι εμφανές ότι το εύρος των δραστηριοτήτων είναι μεγάλο, πολυδιάστατο αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση στην εφαρμογή του και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση με εστιακά σημεία την οργάνωση, συστήματα, συντονισμό της διοίκησης και μηχανήματα.