Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις για τη συγκομιδή οινοστάφυλων

Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι:
 

A) Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1308/2013, οι αμπελουργοί έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 για να υποβάλλουν τις φετινές τους δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων.


• Η υποβολή της ∆ήλωσης Συγκομιδής είναι υποχρεωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών που διαθέτει άνω του ενός (1,0) στρέμματος αμπελώνα και παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποιεία, ή τα οινοποιούν για λογαριασμό τους.


• Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελουργοί να μπορούν να συμμετάσχουν στα διάφορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα (Αναδιάρθρωση αμπελώνων, στρ. ενίσχυση αμπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον, αποτελεί προϋ̈πόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιώσεων που χρησιμοποιούνται για την έκδοση άδειας απόσταξης (διήμερη).


• Οι ∆ηλώσεις Συγκομιδής κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή είναι: ∆ελτία αποστολής/Τιμολόγια πώλησης, παραγωγή ανά αμπελοτεμάχιο. Τα παραστατικά πώλησης/διακίνησης των σταφυλιών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τυχών έλεγχο από την Υπηρεσία.


B) Ταυτόχρονα με τη ∆ήλωση Συγκομιδής γίνεται η αίτηση για τη στρεμματική ενίσχυση αμπελωνων Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). ∆ηλαδή με την κατάθεση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) της ∆ήλωσης Συγκομιδής, θα πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο «Συμμετοχή σε επιδότηση» ανά αμπελοτεμάχιο, ώστε να καθίσταται αυτό επιλέξιμο για την ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυμίζουμε ότι για την εν λόγω ενίσχυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ∆ήλωση των αμπελοτεμαχίων στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2019.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364919, στη ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ. 2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.