Το ΕΒΕΔ ζητά να αυξηθούν οι ελεγκτές του Τελωνείου Ρόδου

ΤΟ ΕΒΕΔ ΖΗΤΕΙ ΟΠΩΣ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Υπό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου απεφασίσθη όπως ζητηθή από το Υπουργείον Οικονομικών διά καταλλήλου εισηγήσεως, η αύξησις του αριθμού των ελεγκτών του Τελωνείου Ρόδου. Η ενέργεια αυτή θα γίνη διότι εις το Τελωνείον Ρόδου έχει αυξηθή σημαντικώς η κίνησις και ήδη παρουσιάζεται κατά τας απόψεις του Επιμελητηρίου πρόβλημα ταχυτέρας εξυπηρετήσεως των συναλασσομένων.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΜΠΑΛΕΤΤΑ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.). Η οργανώτρια των Λαϊκών Μπαλέττων Κω Ντόρα Στρότου, δι’ επιστολής την οποίαν απέστειλε προς τον Σύλλογον των Απανταχού Καρπαθίων εγνωστοποίησεν ότι επιθυμεί να παρουσιάση Καρπαθιακούς χορούς εις τας διδομένας υπό των Λαϊκών Μπαλέττων παραστάσεις εις Πειραιά. Ο Σύλλογος απήντησεν αποδεχθείς την πρότασιν, διότι αφ’ ενός θα προβληθούν οι Καρπαθιακοί χοροί και αφ’ ετέρου θα παρέχεται ικανοποιητική αμοιβή εις τας χορευτάς.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ Η “ΡΟΔΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ” ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ
Εκπρόσωπος της Ροδιακής Λέσχης εδήλωσεν ότι το Συμβούλιον της Λέσχης απεφάσισε την οργάνωσιν διαφόρων πνευματικών εκδηλώσεων κατά την διάρκειαν της χειμερινής περιόδου.  

Προς τούτο, ως ετονίσθη, θα δαπανηθούν μεταξύ άλλων 40.000 δραχμαί διά την μετάκλησιν κορυφαίων διανοουμένων, οι οποίοι θα δώσουν ενταύθα διαλέξεις. Καταλήγων ο εκπρόσωπος υπεγράμμισεν ότι χάρις εις το ενδιαφέρον του κ. Νομάρχου, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ροδιακής Λέσχης ελπίζει βασίμως ότι θα δυνηθή να φέρει εις αισίαν οδόν το πρόβλημα της δημιουργίας πνευματικώς κινήσεως με την Ρόδον.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ
Από του παρελθόντος Σαββάτου ήρχισε τας παραστάσεις του εις Ρόδον ο θίασος Ντέμπας Δόξα, Σοφίας Βερώνη, Φραγκίσκου Μανέλλη και του συνθέτου Μενελάου Θεοφανίδη, με σύμπραξιν των Τούλας Δημητρίου και του Απόλλωνος Γαβριηλίτικον κινηματοθέατρον “Το Ρόδον”.

Κατά την πρεμιέραν του θιάσου, παρέστησαν αι αρχαί της πόλεως, κατά την διάρκειαν δε αυτής, ομιλήσας εκπρόσωπος του θιάσου ηυχαρίστησε τον κ. Δήμαρχον, διότι χάρις εις την υποστήριξίν του εδόθη θεατρόφιλον κοινόν της πρωτευούσης της Δωδεκανήσου.

Εξ άλλου και ο συνθέτης κ. Μενέλαος Θεοφανίδης, ερωτηθείς σχετικώς ετόνισεν ότι εκτιμά πολύ το κοινόν της Ρόδου διά την αγάπην του προς το θέατρον και εξέφρασεν ευχαριστίας διά την θερμήν υποδοχήν που επεφυλάχθη εις τον θίασον κατά την πρώτην του παράστασιν.

ΖΩΗΡΑ ΛΙΜΕΝ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
Προχθές κατέπλευσεν εις Ρόδον το νορβηγικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Μέτεορ” και το ιταλικόν τουριστικόν “Ενότρια” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.
Επίσης προχθές την πρωίαν, η κίνησις του λιμένος ήτο ζωηροτάτη, δεδομένου ότι εκτός των τουριστικών, είχον καταπλεύσει και τρία ατμόπλοια της γραμμής.