Εργασίες στο Φράγμα Κρητηνίας

Η εταιρεία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο κατασκευής των υπολειπόμενων εργασιών του φράγματος Κρητηνίας.

Η επιτροπή διαγωνισμού της Περιφέρειας, συνεδρίασε στις 18 Σεπτεμβρίου και ενέκρινε το τελευταίο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, αναδεικνύοντας τον προσωρινό ανάδοχο, στέλνοντάς το στη συνέχεια στη διεύθυνση τεχνικών έργων για τα περαιτέρω.

Το θέμα θα συζητηθεί και στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση γύρω από τη λήξη της διαδικασίας και να τύχει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της σχετικής έγκρισης. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία, η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 199.410 ευρώ, ήταν και ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που πήρε μέρος στον διαγωνισμό.