Σύμβουλος του δημάρχου ορίστηκε η Δέσποινα Χατζηδιάκου

Καθήκοντα άμισθης συμβούλου του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, ανέλαβε από χθες η κ. Δέσποινα Χατζηδιάκου.

Συγκεκριμένα, θα είναι σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού, αποδήμων και διεθνών σχέσεων.
Στη σχετική απόφαση του δημάρχου κ. Καμπουράκη αναφέρονται τα εξής: 

«Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019 και όπως ισχύει σήμερα και κυρίως το άρθρο 58.
3. Τις διατάξεις Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β/2011).
4. Την ανάγκη υποστήριξης του Δήμου Ρόδου σε θέματα πολιτισμού, αποδήμων και διεθνών σχέσεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε την κα Δέσποινα Χατζηδιάκου, ως άμισθη σύμβουλο μας σε θέματα πολιτισμού, αποδήμων και διεθνών σχέσεων του Δήμου Ρόδου.
Η ως άνω άμισθη σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά.
Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση της οριζόμενης συμβούλου με το Δήμο.
Η παρούσα ισχύει από 11-10-2019 και έως της ανακλήσεώς της».